W kozielskiej stoczni powstaje eksperymentalny kontenerowiec

Pro­to­typ ma kosz­to­wać 15 milio­nów zło­tych. Część pie­nię­dzy na ten pro­jekt pocho­dzi z fun­du­szy unij­nych.

W Stocz­ni Koź­le powsta­je inno­wa­cyj­na bar­ka do prze­wo­zu kon­te­ne­rów towa­ro­wych. Budo­wa bar­ki kon­te­ne­ro­wej jest już moc­no zaawan­so­wa­na. Jed­nost­ka ma być goto­wa w przy­szłym roku. Doce­lo­wo ma pły­wać po Odrze na odcin­ku od Gli­wic do Mal­czyc.

Jed­nost­ka będzie mia­ła 70 metrów dłu­go­ści. Będzie mogła zabrać 42 kon­te­ne­ry. Ma mieć sze­ro­kość 9 metrów i zanu­rze­nie 1,60 m. Zapro­jek­to­wa­no dla niej napęd mie­sza­ny, to jest na ropę oraz gaz LNG. Wypo­sa­żo­na będzie w dwa sil­ni­ki o mocy 300 koni mecha­nicz­nych każ­dy. Głów­ny­mi zale­ta­mi zasto­so­wa­nia ukła­du zasi­la­nia typu gazo­die­sel są niż­sze kosz­ty eks­plo­ata­cji oraz niż­sza emi­sja spa­lin.

Sta­tek będzie wypo­sa­żo­ny tak­że w inno­wa­cyj­ny sys­tem bala­sto­wa­nia, a tak­że moż­li­wość łącze­nia z bar­ka­mi oraz wychy­la­nia ich na łukach toru wod­ne­go. Kon­te­ne­ro­wiec ma obsłu­gi­wać zało­ga zło­żo­na z trzech osób.

Na dzio­bie prze­wi­dzia­no pomiesz­cze­nia badaw­cze dla czte­rech osób w kon­te­ne­rach miesz­kal­nych. Po ich demon­ta­żu moż­na uzy­skać miej­sce na dodat­ko­wy ładu­nek 2 jed­no­stek TEU. Jed­nost­ka będzie opcjo­nal­nie przy­sto­so­wa­na do dzio­bo­we­go połą­cze­nia z bar­ką pcha­ną poprzez sys­tem umoż­li­wia­ją­cy wychy­le­nie kur­so­we bar­ki w zależ­no­ści od potrze­by bez­piecz­ne­go poko­ny­wa­nia ostrych zako­li. Inno­wa­cyj­ny będzie sys­tem auto­ma­tycz­ne­go, szyb­kie­go bala­sto­wa­nia jed­nost­ki pod­czas prze­cho­dze­nia pod mosta­mi i inny­mi ogra­ni­cze­nia­mi prze­świ­tu.

Na razie nie wia­do­mo, kie­dy jed­nost­ka zosta­nie ukoń­czo­na. Jej koszt to 15 milio­nów zło­tych, 10 mln pocho­dzi z unij­nej dota­cji.

fot. Wro­cław­skie Cen­trum Aka­de­mic­kie, Navi­ship­pro­ject

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting