W Kędzierzynie-Koźlu odbędzie się XXXI edycja festiwalu “Szantki”

Pie­śni żeglar­skich będzie moż­na posłu­chać 15 i 16 mar­ca w DK Koź­le i DK Che­mik.

Szant­ki to jed­na z naj­lep­szych tego typu imprez w tej czę­ści Pol­ski. Bile­ty na kon­cer­ty zazwy­czaj szyb­ko się roz­cho­dzą. Publicz­ność fan­ta­stycz­nie się bawi przy naj­lep­szych wyko­naw­cach pie­śni żeglar­skich.

W tym roku odbę­dzie się już XXXI edy­cja prze­glą­du. Na sce­nie zoba­czy­my mię­dzy inny­mi takich arty­stów jak Mirek Kowa­lew­ski, Marek Szu­raw­ski i Ryszard Muzaj, Anna Ciasz­kie­wicz czy zespo­ły: „Nie­ro­bers” i „EKT Gdy­nia”.

Szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram “Szant­ków”:

15 mar­ca Dom Kul­tu­ry „Che­mik”

Szant­ki dla dzie­ci

godz. 10.00 “Żegla­rze sied­miu mórz” — spek­takl dla dzie­ci w wyko­na­niu Teatru Roz­ryw­ki „Trój­kąt” z Zie­lo­nej Góry

bilet: 12 zł

15 mar­ca Dom Kul­tu­ry „Koź­le”

godz. 19.00 „80-tka Porę­bu­sia” – Jubi­le­usz Jur­ka Poręb­skie­go

Zagra­ją: zespo­ły „Nie­ro­bers” i „Ryczą­ce Dwu­dziest­ki”, Marek Szu­raw­ski, Ryszard Muzaj i Mirek “Kowal” Kowa­lew­ski.

Bile­ty: 60 zł/normalny, 50 zł/ulgowy

16 mar­ca Dom Kul­tu­ry „Koź­le”

Wie­czór Poezji Mor­skiej i Kon­cert Galo­wy

Z uśmie­chem o morzu. Wie­czór żar­to­bli­wej poezji i pio­sen­ki mor­skiej, spod małe­go i duże­go żagla, opa­trzo­nych aneg­do­ta­mi, wspo­mnie­nia­mi i opo­wie­ścia­mi z kubry­ku, z rów­nie żar­to­bli­wą ilu­stra­cją muzycz­ną. W pro­gra­mie kon­kurs o „Zło­ty Kurek” – humo­ry­stycz­ne wspo­mnie­nia rej­so­we z obo­wiąz­ko­wym „laniem wody” (dla publicz­no­ści) oraz mini wykład o śmie­chu, rado­ści, kształ­to­wa­niu poczu­cia humo­ru i lecze­niu ponu­rac­twa (czy­li jak żyć z age­la­stą).

17.30 Abor­daż Tawer­ny

18.00 Wie­czór Poezji Mor­skiej: do „Jukaj li-li” przez „Hawaj-bum!”

Wystą­pią: Marek Szu­raw­ski, Anna Jel­li­nek, Damian Surow, Anna Ciasz­kie­wicz z „Nie­ro­bers”, Ryszard Muzaj.

20.00 Kon­cert Galo­wy

Wystą­pią: Marek Szu­raw­ski i Ryszard Muzaj, Anna Ciasz­kie­wicz, zespo­ły: „Nie­ro­bers” i „EKT Gdy­nia” i Mirek “Kowal” Kowa­lew­ski.

Bile­ty: 60 zł/normalny, 50 zł/ulgowy

Kar­net na 2 dni: 100 zł/normalny, 80 zł/ulgowy

Bile­ty w sprze­da­ży od 27.02.2019 r. od godz. 15.00, wyłącz­nie w kasie Kina “Twier­dza”

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting