Rusza sezon na Dębowej. Wszystko przygotowane

Kąpie­li­ska zosta­ną otwar­te 18 czerw­ca. W tym roku woprow­cy mają dostać dro­na.

Ratow­ni­cy z Dębo­wej od kil­ku­na­stu dni infor­mu­ją na swo­im ofi­cjal­nym pro­fi­lu face­bo­oko­wym, że przy­go­to­wa­nia do tego­rocz­ne­go sezo­nu kąpie­lo­we­go idą peł­ną parą. Wyty­czo­no już linie wyzna­cza­ją­ce kąpie­li­ska, zwo­do­wa­no łodzie, przej­rza­no aptecz­ki i maga­zy­ny sprzę­tu.

Na Dębo­wej posta­wio­ne zosta­ły tak­że śmiet­ni­ki, sko­szo­no tra­wę, do piąt­ku sta­ły będą rów­nież toa­le­ty. Uru­cho­mio­ny jest rów­nież moni­to­ring, dzię­ki któ­re­mu uda się zapew­nić porzą­dek przy pla­żach, a w razie potrze­by wyja­śnić przy­czy­ny róż­nych nie­bez­piecz­nych zda­rzeń. Strze­żo­ne będą dwie pla­że: Cen­tral­na oraz Sto­do­ła. Bro­dzik dla dzie­ci na pew­no znaj­dzie się na tej pierw­szej. Na dru­giej zale­żeć to będzie od pozio­mu lustra wody.

Dużą atrak­cją dla wypo­czy­wa­ją­cych w tym miej­scu będzie tak­że odno­wio­na restau­ra­cja Hula Gula. Ma ona nowych wła­ści­cie­li, któ­rzy bar­dzo moc­no popra­co­wa­li nad menu. Hitem Hula Guli jest dorsz z fryt­ka­mi i surów­ką, solid­ną por­cję moż­na kupić za 25 zło­tych. Aktu­al­nie znaj­du­je się tam rów­nież stre­fa kibi­ca, gdzie moż­na zoba­czyć wszyst­kie mecze euro.

Jak poin­for­mo­wa­ły wła­dze woje­wódz­twa opol­skie­go, bez­piecz­nie w tym roku ma być na wszyst­kich akwe­nach Opolsz­czy­zny. Ratow­ni­cy już są w sta­ni­cach i zapew­nia­ją bez­pie­czeń­stwo nad wodą. W tym sezo­nie, poza Dębo­wą, patro­le sta­cjo­no­wać będą na Jezio­rze Turaw­skim, Jezio­rze Nyskim, Janusz­ko­wi­cach oraz na Odrze na odcin­kach Brze­gu i Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Dzię­ki pie­nią­dzom prze­ka­za­nym przez mar­szał­ka oprócz dyżu­rów wyre­mon­to­wa­ny będzie budy­nek dla ratow­ni­ków w Janusz­ko­wi­cach. Dariusz Kra­wiec, wice­pre­zes opol­skie­go WOPR mówi, że zaku­pio­ny zosta­nie dron, któ­ry pomo­że w patro­lo­wa­niu, pro­wa­dzo­ne będą rów­nież zaję­cia dla odpo­czy­wa­ją­cych i upra­wia­ją­cych czyn­ne for­my wypo­czyn­ku na dozo­ro­wa­nych obsza­rach wod­nych.

W sumie nad jezio­rem Dużym w Tura­wie, Jezio­rem Nyskim oraz rze­ce Odrze w Koź­lu i Brze­gu, a tak­że wyro­bi­skach w Dębo­wej i Janusz­ko­wi­cach, jest usy­tu­owa­nych 6 baz ratow­nic­twa wod­ne­go. Justy­na Merc instruk­tor ratow­nic­twa zapo­wia­da rów­nież akcje pro­fi­lak­tycz­ne, nie tyl­ko na pla­ży, ale rów­nież w szko­łach. – Dzię­ki dota­cji jeste­śmy wypo­sa­że­ni w sprzęt. Dba­my tak­że o bez­pie­czeń­stwo osób korzy­sta­ją­cych ze sprzę­tu moto­ro­wod­ne­go – doda­je Justy­na Merc. Dariusz Kra­wiec pod­kre­śla zaś, że war­to odpo­czy­wać tam gdzie jest służ­ba ratow­ni­cza. – Cały czas mówi­my o nie­fra­so­bli­wo­ści. Abso­lut­nie zaka­zu­je­my wej­ścia do wody po spo­ży­ciu alko­ho­lu. Korzy­staj­my z plaż tam, gdzie są ratow­ni­cy – ape­lu­je.

Mar­sza­łek woje­wódz­twa opol­skie­go Andrzej Buła przy­po­mi­na, że urząd mar­szał­kow­ski od kil­ku lat wspie­ra Wod­ne Ochot­ni­cze Pogo­to­wie Ratun­ko­we. – Prze­ka­zu­je­my pie­nią­dze zwią­za­ne z bez­pie­czeń­stwem, dofi­nan­so­wu­je­my wypo­sa­że­nie. Chce­my, aby ratow­ni­cy czu­li, że mają wspar­cie mate­rial­ne – pod­kre­śla mar­sza­łek.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting