Radni żądają wyjaśnień w sprawie al. Jana Pawła <span class="caps">II</span> | 7DNI Radni żądają wyjaśnień w sprawie al. Jana Pawła II - 7DNI

Radni żądają wyjaśnień w sprawie al. Jana Pawła II

Ujaw­nie­nie, że war­stwa asfal­tu jest o 20 pro­cent cień­sza niż zakła­dał pro­jekt wywo­ła­ło lawi­nę pytań do ludzi pre­zy­dent Sabi­ny Nowo­siel­skiej.

Afe­ra z fuszer­ką na wyre­mon­to­wa­nym ostat­nio odcin­ku alei Jana Paw­ła II zata­cza coraz szer­sze krę­gi. Po doko­na­niu kon­tro­l­nych odwier­tów, z któ­rych wyni­ka, że war­stwa asfal­tu zamiast pro­jek­to­wa­nych 22 cm waha się od 17,5 do 18 cm, jest więc o jed­ną pią­tą mniej­sza niż w pro­jek­cie, zaczę­ły się mno­żyć pyta­nia czy w wyni­ku takiej nie­do­rób­ki uli­ca speł­nia wymo­gi tech­nicz­ne zawar­te w doku­men­ta­cji?

Redak­cja nasze­go tygo­dni­ka zwró­ci­ła się z tą kwe­stią do Biu­ra Pro­jek­tów Budow­nic­twa Komu­nal­ne­go w Kato­wi­cach oraz auto­ra pro­jek­tu prze­bu­do­wy al. Jana Paw­ła II, Zbi­gnie­wa Szczyr­by. Jak się oka­za­ło, Zbi­gniew Szczyr­ba jest od kil­ku lat na eme­ry­tu­rze, ale biu­ro zobo­wią­za­ło się przy­go­to­wać nam odpo­wiedź doty­czą­cą tego czy i w jakim stop­niu uszczu­ple­nie war­stwy asfal­tu o 20 pro­cent zmie­nia kla­sy­fi­ka­cję i wła­ści­wo­ści użyt­ko­we jezd­ni. Na tę odpo­wiedź cze­ka­my.

Gdy o nie­pra­wi­dło­wo­ściach zwią­za­nych z al. Jana Paw­ła II napi­sa­li­śmy po raz pierw­szy przed tygo­dniem, rzecz­nik magi­stra­tu stwier­dził m. in:
– Przy każ­dej inwe­sty­cji dro­go­wej odbie­ra­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu stan­dar­do­wą pro­ce­du­rą (w obec­no­ści rad­nych lub bez) jest od kil­ku lat prze­pro­wa­dza­nie kon­tro­l­nych odwier­tów, czy pra­ce zosta­ły wyko­na­ne pra­wi­dło­wo.

Tym­cza­sem, gdy rad­ny Ryszard Masal­ski wnio­sko­wał o takie odwier­ty na sesji rady mia­sta, odpo­wie­dzią był sprze­ciw i pogar­dli­we stwier­dze­nia, że to wnio­sek nie­do­rzecz­ny i nisz­cze­nie świe­żo wyre­mon­to­wa­nych dróg.

– Pro­szę sobie przy­po­mnieć, jaki był sprze­ciw w grud­niu 2016 r. wobec moje­go wnio­sku, w spra­wie pla­nu pra­cy komi­sji rewi­zyj­nej. Cho­dzi­ło o to, aby wybra­ne i wska­za­ne przez komi­sję, zakoń­czo­ne, inwe­sty­cje dro­go­we, były zba­da­ne na fak­tycz­ny prze­krój dro­gi – mówi rad­ny Ryszard Masal­ski. – Nie zgo­dzo­no się na to argu­men­tu­jąc, że prze­cież wszyst­ko jest w porząd­ku. W zamian rad­ni zgo­dzi­li się, aby komi­sja spraw­dza­ła na bie­żą­co wyko­ny­wa­ne inwe­sty­cje dro­go­we w 2017r. Wybra­łem sobie pod obser­wa­cję sztan­da­ro­wą Jana Paw­ła II. Jako czło­nek zespo­łu kon­tro­l­ne­go od maja 2017 czę­sto ją odwie­dza­łem. I sta­ło się! – mówi Ryszard Masal­ski w odnie­sie­niu do wyni­ków pomia­rów prze­kro­ju dro­gi.

Rad­ny pod­kre­śla, że po ostat­nich wyda­rze­niach umoc­nił się jego pogląd, iż koniecz­nym jest prze­pro­wa­dze­nie badań prze­kro­ju dro­gi na wszyst­kich wyko­na­nych inwe­sty­cjach w obec­no­ści rad­nych lub człon­ków wła­ści­wych rad osie­dli.

Sko­ro teraz urząd twier­dzi, że takich odwier­tów doko­ny­wał, zespół w któ­re­go skład wcho­dzą rad­ni Ryszard Masal­ski i Grze­gorz Mate­ja zażą­dał od urzę­du mia­sta udo­stęp­nie­nia peł­nej doku­men­ta­cji pro­jek­to­wo-kosz­to­ry­so­wej, a tak­że spe­cy­fi­ka­cji i odbio­ru robót budow­la­nych, wyko­na­nych na Jana Paw­ła II.

Ponad­to rad­ni doma­ga­ją się ujaw­nie­nia umo­wy z wyko­naw­cą prze­bu­do­wy alei; har­mo­no­gra­mu rze­czo­wo-finan­so­we­go reali­za­cji tej inwe­sty­cji; har­mo­no­gra­mu reali­za­cji robót budow­la­nych; pro­to­ko­łów odbio­ru tzw. robót zani­ka­ją­cych, czy­li warstw ukry­tych pod ście­ral­ną war­stwą asfal­tu.

Ponad­to rad­ni doma­ga­ją się udo­stęp­nie­nia kopii dzien­ni­ków budo­wy, kore­spon­den­cji pomię­dzy urzę­dem mia­sta a wyko­naw­cą; peł­nej doku­men­ta­cji doty­czą­cej wpro­wa­dzo­nych zmian w reali­za­cji prze­bu­do­wy al. Jana Paw­ła II.

Odpo­wie­dzi na te pyta­nia zamie­ści­my oczy­wi­ście na łamach nasze­go tygo­dni­ka, gdy tyl­ko zosta­ną udzie­lo­ne rad­nym przez magi­strat.

REKLAMA3 thoughts on “Radni żądają wyjaśnień w sprawie al. Jana Pawła II

  1. Mieszkaniec

    Cie­ka­we czy urząd mia­sta udo­stęp­ni pro­to­ko­ły z odwier­tów z poprzed­nich lat?

  2. janusz M

    Mia­ły być na każ­dym skrzy­żo­wa­niu ron­da i to wca­le nie muszą być ron­da za 500 tyś.wystarcza takie jak na osie­dlu w Azotach(które są tam zbęd­ne i wygra­ły 1 miej­sce w głu­po­cie dro­go­wej na tere­nie Pol­ski ) , lub w innych miej­sco­wo­ściach na opolsz­czyź­nie za parę tys zł. Brak ron­da, zde­mon­to­wa­nie sygna­li­za­cji świetl­nej na skrzy­żo­wa­niu Judy­ma z Al. Jana Paw­ła dopro­wa­dzi­ło już do trzech wypad­ków samo­cho­do­wych oraz jed­ne­go potra­ce­nia pieszego.Straszące zardze­wia­łe doni­ce na chod­ni­ku za 30- tyś zł.też są zbęd­ne -w zamian za nie moż­na było zro­bić ron­do o któ­rym wspo­mnia­łem wyżej oraz na wyjeź­dzie z osie­dla Pia­stów ‚gdzie wyjazd w godzi­nach szczy­tu gra­ni­czy z cudem.Fajnie się wyda­je czy­jeś pie­nią­dze na lewo i pra­wo -BEZMYŚLNIE

  3. T.A.K

    Nie wiem . Nie znam się . Ale ufam , że jest zro­bio­ne wszyst­ko jak nale­ży . Nato­miast ten pan Masal­ski chcia­ła się po pro­stu poka­zać

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting