Rachunki za wodę możemy kontrolować przez internet

Miej­skie Wodo­cią­gi i Kana­li­za­cja uru­cha­mia Elek­tro­nicz­ne Biu­ro Obsłu­gi Klien­ta. To duże uła­twie­nie dla kędzie­rzy­nian.

MWIK, któ­ry dostar­cza wodę i odbie­ra ście­ki od tysię­cy miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la sta­wia na inno­wa­cje. Jako jed­na z nie­wie­lu firm dostar­cza­ją­cych media, sto­su­je sys­tem elek­tro­nicz­ne­go czy­ta­nia licz­ni­ków z samo­cho­du prze­jeż­dża­ją­ce­go w pobli­żu pose­sji. To duże uła­twie­nie dla ich wła­ści­cie­li, któ­rzy nie muszą poda­wać sta­nów wodo­mie­rzy.

Z kolei już od 3 lute­go 2020 roku wpro­wa­dza nowe roz­wią­za­nie, mają­ce na celu polep­sze­nie i uspraw­nie­nie kon­tak­tu z klien­tem. Będzie to Elek­tro­nicz­ne Biu­ro Obsłu­gi Klien­ta, czy­li e-BOK. Przede wszyst­kim Umoż­li­wia ono szyb­ki i nowo­cze­sny dostęp do kon­ta roz­ra­chun­ko­we­go odbior­cy.

Dostęp do Elek­tro­nicz­ne­go Biu­ra Obsłu­gi Klien­ta jest moż­li­wy z indy­wi­du­al­ne­go kom­pu­te­ra lub lap­to­pa odbior­cy przez całą dobę. Pozwa­la przede wszyst­kim na kon­tro­lę rachun­ków i płat­no­ści, i dostęp do odczy­tów wodo­mie­rza. Ponad­to dzię­ki e-BOK moż­li­we jest sta­łe kon­tro­lo­wa­nie zużyć w punk­cie pobo­ru wody, dostęp do infor­ma­cji o aktu­al­nej umo­wie o świad­cze­nie usług czy zgła­sza­nie sta­nu pod­licz­ni­ka ogro­do­we­go. Do tego docho­dzi jesz­cze moż­li­wość doko­ny­wa­nia wszel­kich zgło­szeń w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym.

Aby sko­rzy­stać z nowe­go sys­te­mu nale­ży się zare­je­stro­wać na stro­nie www.mwik.com.pl lub bez­po­śred­nio na stro­nie www.ebok.mwik.com.pl.

Roz­li­cza­nie zuży­cia wody odby­wa się w opar­ciu o odczy­ty sta­nu wodo­mie­rza głów­ne­go na przy­łą­czu wodo­cią­go­wym. W przy­pad­ku korzy­sta­nia z pod­łą­czeń pro­wi­zo­rycz­nych na czas okre­ślo­ny (np. na czas budo­wy), w okre­sie przej­ścio­wym do cza­su zamon­to­wa­nia wodo­mie­rza na przy­łą­czu zuży­cie wody roz­li­cza­ne będzie zgod­nie z nor­ma­mi zuży­cia wody.

Ilość ście­ków wpro­wa­dza­nych do urzą­dzeń kana­li­za­cyj­nych przez ich dostaw­cę usta­la­na jest na pod­sta­wie odczy­tów z urzą­dze­nia pomia­ro­we­go zamon­to­wa­ne­go przez Dostaw­cę ście­ków na przy­łą­czu kana­li­za­cyj­nym, a w przy­pad­ku jego bra­ku na pod­sta­wie ilo­ści pobra­nej wody z sie­ci gmin­nej i ujęć wła­snych.

W roz­li­cze­niach ilo­ści odpro­wa­dza­nych ście­ków, ilość bez­pow­rot­nie zuży­tej wody uwzględ­nia się na pod­sta­wie dodat­ko­we­go wodo­mie­rza zain­sta­lo­wa­ne­go na insta­la­cji wewnętrz­nej odbior­cy, na jego koszt.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting