Paranienormalni przyjeżdżają do Kędzierzyna-Koźla

Ze swo­im nowym pro­gra­mem wystą­pią 11 paź­dzier­ni­ka w Hali Azo­ty. Moż­na już kupo­wać bile­ty na to wyda­rze­nie.

Cza­sa­mi nie bywa różo­wo, a życie to nie baj­ka, ale zawsze pomo­że nam poczu­cie humo­ru. Jak prze­ko­nu­je nas jed­na z naj­bar­dziej zna­nych grup kaba­ra­to­wych w Pol­sce, humor jest cudow­nym lekar­stwem na codzien­ność, ruty­nę i inne nie­szczę­ścia.

Para­nie­nor­mal­ni w swo­im naj­now­szym pro­gra­mie żar­tu­ją ze spraw codzien­nych, rela­cji mię­dzy­ludz­kich, kwe­stii dam­sko-męskich i roli mediów w naszym życiu.

Czas trwa­nia pro­gra­mu to pra­wie 2 godzi­ny. Cena bile­tu: 60zł/80zł. Indy­wi­du­al­nie bile­ty moż­na nabyć w na stro­nie inter­ne­to­wej. www.biletyna.pl

Zamó­wie­nia gru­po­we przyj­mo­wa­ne są pod nr tel.: 608 – 785-994

Para­nie­nor­mal­ni regu­lar­nie zapra­sza­ni są na naj­więk­sze festi­wa­le muzycz­ne oraz roz­ryw­ko­we – oprócz wła­sne­go pro­gra­mu moż­na oglą­dać ich jako współ­pro­wa­dzą­cych naj­więk­sze impre­zy np. Festi­wal Pio­sen­ki w Opo­lu, Zakoń­cze­nie Lata RMF FM i Pol­sa­tu i wie­le innych. Na pol­skiej sce­nie kaba­re­to­wej wystę­pu­ją od 2004 roku. Mają rze­sze swo­ich wier­nych widzów w całej Pol­sce. AS

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting