Mieszkańcy miasta wybrali się na spacer po Koźlu z Powiatowym Konserwatorem Zabytków

Muzeum Zie­mi Koziel­skiej w dniu 30 sierp­nia zapro­si­ło miesz­kań­ców na prze­chadz­kę po mie­ście połą­czo­ną ze zwie­dza­nie zabyt­ków Koź­la. Prze­wod­ni­kiem wypra­wy był histo­ryk i kon­ser­wa­tor zabyt­ków Grze­gorz Naumo­wicz.

Pla­ny wyciecz­ko­we nie­co pokrzy­żo­wa­ła pogo­da, jed­nak o 17.00 miesz­kań­cy mia­sta zaopa­trze­ni w para­so­le zaczę­li licz­nie gro­ma­dzić się pod bra­mą Basz­ty. Pierw­szym punk­tem spa­ce­ru był gotyc­ki kościół pw. św. Zyg­mun­ta i Jadwi­gi Ślą­skiej przy ul. Złot­ni­czej. Ze wzglę­du na opa­dy desz­czu w murach kościo­ła odby­ła się dłuż­sza pre­zen­ta­cja doty­czą­ca sty­lów budow­nic­twa w naszym mie­ście. W trak­cie wykła­du Grze­gorz Naumo­wicz zapre­zen­to­wał słu­cha­czom uni­kal­ne zdję­cia przed­sta­wia­ją­ce wygląd dzi­siej­szych obiek­tów histo­rycz­nych w ubie­głym wie­ku. Następ­nym punk­tem pro­gra­mu był poklasz­tor­ny kościół Wnie­bo­wzię­cia NMP przy ul. Czer­wiń­skie­go. Pod­czas pre­zen­ta­cji była oka­zja do zada­wa­nia pytań. Miesz­kań­ców Koź­la tra­dy­cyj­nie naj­bar­dziej inte­re­so­wa­ła przy­szłość Koziel­skie­go Zam­ku oraz Basz­ty Mon­ta­lam­ber­ta. Dys­ku­to­wa­no rów­nież o przy­szło­ści budow­li wybu­do­wa­nych po 1945 roku. Gdy pogo­da tro­chę się popra­wi­ła wszy­scy uda­li się na Rynek, aby poznać histo­rię koziel­skich kamie­nic.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting