Magdalena Zawadzka z Kędzierzyna-Koźla Ambasadorem Marki Grupa Azoty

Gru­pa Azo­ty już po raz czwar­ty zapro­si­ła stu­den­tów i dok­to­ran­tów z całej Pol­ski do udzia­łu w pro­gra­mie Amba­sa­dor Mar­ki Gru­pa Azo­ty.

W pro­ce­sie rekru­ta­cji każ­da z czte­rech głów­nych spół­ek (z Tar­no­wa, Puław, Polic i Kędzie­rzy­na-Koź­la) wyło­ni­ła oso­bę, któ­ra będzie repre­zen­to­wać che­micz­ny kon­cern w śro­do­wi­sku stu­denc­kim. Amba­sa­do­rem Gru­py Azo­ty ZAK S.A. w roku aka­de­mic­kim 2020/2021 zosta­ła Mag­da­le­na Zawadz­ka, stu­dent­ka tech­no­lo­gii che­micz­nej na Wydzia­le Che­micz­nym Poli­tech­ni­ki Ślą­skiej w Gli­wi­cach. 11 grud­nia 2020 r. w sie­dzi­bie kędzie­rzyń­skiej spół­ki odby­ło się ofi­cjal­ne pod­pi­sa­nie umo­wy z nowym amba­sa­do­rem.

Jako jed­na z czo­ło­wych firm che­micz­nych w regio­nie Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. cie­szy się nie­słab­ną­cą popu­lar­no­ścią wśród osób poszu­ku­ją­cych zatrud­nie­nia w tej bran­ży. Pro­gram amba­sa­dor­ski pozwa­la na nawią­za­nie kon­tak­tu ze stu­den­ta­mi che­mii i kie­run­ków pokrew­nych, któ­rzy wkrót­ce wkro­czą na rynek pra­cy. – Poprzez współ­pra­cę z amba­sa­do­rem może­my nie tyl­ko zain­te­re­so­wać swo­ją dzia­łal­no­ścią poten­cjal­nych przy­szłych pra­cow­ni­ków, ale tak­że czer­pać inspi­ra­cję i wie­dzę wyni­ka­ją­cą z ich odmien­nej per­spek­ty­wy. Zna­jo­mość punk­tu widze­nia i ocze­ki­wań mło­dych ludzi to tak­że impuls do roz­wo­ju dla fir­my – pod­kre­śla Sła­wo­mir Lip­kow­ski, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

Reali­za­cja pro­gra­mu ozna­cza korzy­ści dla obu stron. Za pośred­nic­twem amba­sa­do­ra Gru­pa Azo­ty docie­ra do bar­dzo istot­nej gru­py doce­lo­wej. Amba­sa­dor może w zamian liczyć m.in. na comie­sięcz­ne wyna­gro­dze­nie, wspar­cie wła­snych pro­jek­tów nauko­wych, opie­kę men­to­ra oraz udział w szko­le­niach i warsz­ta­tach.

Swo­ją dzia­łal­ność Mag­da­le­na Zawadz­ka będzie pro­wa­dzić w inter­ne­cie, głów­nie na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych, oraz na uczel­ni, współ­pra­cu­jąc z koła­mi nauko­wy­mi i biu­rem karier. W ramach pro­mo­cji mar­ki Gru­pa Azo­ty ma w pla­nach m.in. orga­ni­za­cję wykła­dów, warsz­ta­tów i spo­tkań infor­ma­cyj­nych dla stu­den­tów i dok­to­ran­tów, prze­pro­wa­dze­nie kon­kur­sów wie­dzy o fir­mie oraz wyciecz­ki na tere­nie zakła­du.

- Uwa­żam, że moje dzia­ła­nia przy­czy­nią się do zbu­do­wa­nia inte­re­su­ją­cej, dają­cej duże moż­li­wo­ści wizji Gru­py Azo­ty w śro­do­wi­sku aka­de­mic­kim. Dzię­ku­ję za powie­rzo­ne mi zaufa­nie – mówi Mag­da­le­na Zawadz­ka.

fot. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting