Kukiz’15 będzie bronić JOW-ów, także w Kędzierzynie-Koźlu

Lider ugru­po­wa­nia Paweł Kukiz zor­ga­ni­zo­wał w Opo­lu kon­fe­ren­cję na któ­rej sprze­ci­wiał się „upar­tyj­nie­niu pań­stwa”.

– Mamy do czy­nie­nia z total­nym upar­tyj­nia­niem pań­stwa poprzez zmia­nę ordy­na­cji wybor­czej – powie­dział kil­ka dni temu w Opo­lu Paweł Kukiz, szef ruchu Kukiz’15. – Już w tej chwi­li pro­wa­dzi­my roz­mo­wy z przed­sta­wi­cie­la­mi Związ­ku Gmin Wiej­skich, związ­ku miast, a nawet związ­ku powia­tów celem sprze­ci­wu wzglę­dem pro­po­zy­cji par­tii wła­dzy. Nawet z pre­ze­sem PSL-u Wła­dy­sła­wem Kosi­nia­kiem Kamy­szem roz­ma­wia­łem o współ­pra­cy w zakre­sie obro­ny jed­no­man­da­to­wych okrę­gów wybor­czych na szcze­blu samo­rzą­du. W obro­nę JOW-ów będą się włą­czać wszy­scy człon­ko­wie for­ma­cji Kukiz 15. Na kon­fe­ren­cji obec­ny był tak­że Marek Pia­sec­ki, przed­sta­wi­ciel tego ugru­po­wa­nia z Kędzie­rzy­na-Koź­la. PiS przy­go­to­wa­ło pro­jekt zmian w ordy­na­cji wybor­czej. Naj­waż­niej­sza z nich to rezy­gna­cja z wpro­wa­dzo­nych trzy lata temu jed­no­man­da­to­wych okrę­gów wybor­czych w gmi­nach poza mia­sta­mi na pra­wach powia­tu. Dotych­czas funk­cjo­no­wa­ło to w ten spo­sób, że każ­da gmi­na dzie­lo­na była na tyle okrę­gów, ilu jest tam rad­nych. Dzię­ki temu do samo­rzą­du wcho­dzi­li tyl­ko zwy­cięz­cy gło­so­wa­nia. PiS ma roz­wa­żać obec­nie dwa roz­wią­za­nia – albo cał­ko­wi­tą rezy­gna­cję z JOW-ów albo pozo­sta­wie­nie ich w mia­stach liczą­cych mak­sy­mal­nie 20 tys. miesz­kań­ców. Posło­wie PiS mają też wpro­wa­dzić zakaz jed­no­cze­sne­go kan­dy­do­wa­nia do dwóch szcze­bli samo­rzą­du, np. na bur­mi­strza i rad­ne­go sej­mi­ku. Opo­zy­cja zde­cy­do­wa­nie sprze­ci­wia się takim dzia­ła­niom. – Przed­sta­wi­my nasz pro­jekt usta­wy, któ­ry mamy goto­wy. Będzie wpro­wa­dzał jed­no­man­da­to­we okrę­gi wybor­cze na wszyst­kich szcze­blach samo­rzą­du. Zło­ży­my go w przy­szłym tygo­dniu – poin­for­mo­wał na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Sej­mie – po ogło­sze­niu zmian w ordy­na­cji wybor­czej przez PiS – Sta­ni­sław Tysz­ka z Kukiz ’15. Komen­tu­jąc pro­jekt przy­go­to­wa­ny przez poli­ty­ków par­tii rzą­dzą­cej powie­dział, że „Pra­wo i Spra­wie­dli­wość chce prze­nieść na poziom samo­rzą­do­wy swo­je prak­ty­ki, żeby zarzą­dzać w spo­sób scen­tra­li­zo­wa­ny z głów­nej sie­dzi­by par­tii. – Na to naszej zgo­dy nie ma. Inne zapi­sy tej usta­wy nie mają żad­ne­go zna­cze­nia. To jest zasło­na dym­na typo­wa dla PiS-u – dodał Tysz­ka. – Spra­wą pierw­szo­pla­no­wą jest kon­struk­cja ustro­jo­wa, któ­ra wska­zu­je spo­sób wybie­ra­nia posłów – powie­dział z kolei Paweł Kukiz i zazna­czył, że rów­nież dla nie­go inne zapi­sy z pro­po­no­wa­nej usta­wy są nie­istot­ne.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting