Kędzierzynianie palą plastikiem w piecach. Jest dowód!

W okre­sie grzew­czym do Czy­ste­go Regio­nu tra­fia o wie­le mniej odpa­dów. Co się z nimi dzie­je? Nie trud­no się do myśleć.

Wystar­czy spoj­rzeć w sta­ty­sty­ki Związ­ku Mię­dzyg­min­ne­go Czy­sty Region, któ­ry odbie­ra odpa­dy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu i 11 sąsied­nich gmi­nach. W pierw­szych dwóch mie­sią­cach sezo­nu grzew­cze­go licz­ba pla­sti­ków odda­wa­nych w ramach segre­ga­cji spa­dła o… 10 ton.

- Nie­ste­ty, potem my tym oddy­cha­my — ubo­le­wa pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska, któ­ra przy­zna­je wprost, że zmniej­sze­nie się licz­by odda­wa­nych śmie­ci w sezo­nie grzew­czym ozna­cza, że tra­fia­ją one do przy­do­mo­wych kotłow­ni. — Nie może­my się tak truć. Uczu­laj­my naszych sąsia­dów, wszyst­kich innych, by nie pali­li pla­sti­ka­mi.

Wło­darz Kędzie­rzy­na-Koź­la doda­je, że Straż Miej­ska inten­sy­fi­ku­je kon­tro­le przy­do­mo­wych kotłow­ni. I że otrzy­mu­je coraz wię­cej sygna­łów o poten­cjal­nych nie­pra­wi­dło­wo­ściach.

Bar­dzo nie­bez­piecz­ne w spa­la­niu w przy­do­mo­wych insta­la­cjach jest spa­la­nie mate­ria­łów z PCV. Z tego wyko­na­ne są m.in. wykła­dzi­ny lub otocz­ki kabli. W koń­co­wym eta­pie spa­la­nia powsta­ją wów­czas związ­ki, w któ­rych skła­dzie jest chlor. W warun­kach wyso­kiej wil­got­no­ści powie­trza może on stwo­rzyć kwa­sy i inne sub­stan­cje pochod­ne. Dodat­ko­wo jeże­li spa­la­my – na przy­kład po remon­cie – pian­kę poli­ure­ta­no­wą albo buty, odzież, sta­re kle­jo­ne meble… może być emi­to­wa­ny do atmos­fe­ry cyja­no­wo­dór.

To jeden z naj­bar­dziej tok­sycz­nych związ­ków. W przy­pad­ku bute­lek typu PET, wor­ków pla­sti­ko­wych, opa­ko­wań po jogur­tach – emi­to­wa­ne są diok­sy­ny. To są związ­ki bar­dzo nie­bez­piecz­ne, któ­re zagra­ża­ją całe­mu nasze­mu orga­ni­zmo­wi. Są medycz­nie udo­ku­men­to­wa­ne przy­pad­ki chło­nia­ka czy mię­śnia­ka, a tak­że nowo­two­ry płuc czy ukła­du pokar­mo­we­go. Ponad­to diok­sy­ny zgub­nie dzia­ła­ją na hor­mo­ny – naj­bar­dziej obry­wa tar­czy­ca.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting