Jest wniosek o zgodę na realizację budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla

Zło­ży­ła go Gene­ral­na Dyrek­cja Dróg Kra­jo­wych i Auto­strad. Inwe­sty­cja wkra­cza w decy­du­ją­cą fazę.

Ta infor­ma­cja ucie­szy tysią­ce miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­le, nie tyl­ko kie­row­ców. W Opol­skim Urzę­dzie Woje­wódz­kim został zło­żo­ny wnio­sek o wyda­nie decy­zji o zezwo­le­niu na reali­za­cję inwe­sty­cji dro­go­wej (tzw. ZRID) dla budo­wy obwod­ni­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la o dłu­go­ści ok. 14,6 km.

Umo­wa na reali­za­cję tej inwe­sty­cji w sys­te­mie „Pro­jek­tuj i buduj” zosta­ła pod­pi­sa­na 15 paź­dzier­ni­ka 2018 r. Uzy­ska­nie decy­zji ZRID umoż­li­wi wyko­naw­cy roz­po­czę­cie robót, któ­rych zakoń­cze­nie pla­no­wa­ne jest na koniec 2022 r.

- Od ist­nie­ją­ce­go odcin­ka dwu­jez­dnio­wej obwod­ni­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la pobie­gnie nowa tra­sa o nawierzch­ni bitu­micz­nej — infor­mu­je Jan Kry­nic­ki, rzecz­nik pra­so­wy GDD­KiA. — Począt­ko­wo będzie to dro­ga jed­no jez­dnio­wa, z dodat­ko­wym pasem do wyprze­dza­nia, a od nie­mal poło­wy odcin­ka w tra­dy­cyj­nym ukła­dzie z dwo­ma pasa­mi ruchu w prze­ciw­nych kie­run­kach. Włą­czy się do ist­nie­ją­ce­go prze­bie­gu DK40 na tere­nie woj. ślą­skie­go.

W ramach inwe­sty­cji powsta­nie 19 obiek­tów inży­nier­skich (wia­duk­ty, mosty, duże i małe przej­ścia dla zwie­rząt) oraz czte­ry ron­da. Prze­bu­do­wa­ne zosta­ną odcin­ki ist­nie­ją­cych dróg w miej­scach połą­cze­nia z obwod­ni­cą, powsta­ną tak­że urzą­dze­nia ochro­ny śro­do­wi­ska i bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­we­go oraz prze­bu­do­wa­na zosta­nie infra­struk­tu­ra tech­nicz­na (sieć wod­no-kana­li­za­cyj­na, gazo­wa, elek­tro­ener­ge­tycz­na, tele­ko­mu­ni­ka­cyj­na i urzą­dze­nia melio­ra­cyj­ne)

Nowa tra­sa, z dala od tere­nów zabu­do­wa­nych, zapew­ni kom­fort ruchu tran­zy­to­we­go, two­rząc połą­cze­nie mię­dzy­re­gio­nal­nej dro­gi z Czech i połu­dnia kra­ju z por­tem rzecz­nym na Odrze oraz węzłem kole­jo­wym w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Obwod­ni­ca uspraw­ni ruch w kie­run­ku węzła auto­stra­do­we­go A4 Opo­le Połu­dnie, Kędzie­rzyn-Koź­le i Pysko­wi­ce oraz popra­wi dostęp­ność przy­le­głych tere­nów do auto­stra­dy A4. Po jej odda­niu z ulic miej­skich znik­nie trans­port nie­bez­piecz­nych mate­ria­łów che­micz­nych z Zakła­du Azo­to­we­go w Kędzie­rzy­nie Koź­lu. Reali­za­cja inwe­sty­cji umoż­li­wi rów­nież sko­mu­ni­ko­wa­nie z tere­na­mi inwe­sty­cyj­ny­mi, wpły­wa­jąc na roz­wój akty­wa­cji gospo­dar­czej tere­nów zlo­ka­li­zo­wa­nych w kory­ta­rzu i w sąsiedz­twie kory­ta­rza budo­wa­nej obwod­ni­cy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting