Janusz Dyjak wraca do Kędzierzyna-Koźla

W pią­tek w Gale­rii Sztuk Wsze­la­kich odbę­dzie się wer­ni­saż wysta­wy Janu­sza Dyja­ka — arty­sty mala­rza, człon­ka Klu­bów Pla­sty­ków Nie­pro­fe­sjo­nal­nych. Począ­tek o godzi­nie 18.00.

Kim jest Janusz Dyjak? Trzy lata temu, Janusz dał się poznać spo­łecz­no­ści Kędzie­rzy­na pięk­ną wysta­wą — głów­nie o mary­ni­stycz­nej tematyce.Zaintrygował i zasko­czył nas doj­rza­ło­ścią pre­zen­to­wa­nych obra­zów. Wyszedł z cienia…dołączył do gru­py pla­sty­ków nie­pro­fe­sjo­nal­nych dzia­ła­ją­cych w MOK i sek­cji malar­skiej „Alla Pri­ma”. Uczest­ni­czył już w czte­rech wysta­wach zbio­ro­wych i dwóch indy­wi­du­al­nych.

Jego przy­go­da z malar­stwem się­ga dzie­ciń­stwa. Szki­co­wał, malo­wał i utrwa­lał wszyst­ko, co zoba­czył. Two­rze­nie było dla nie­go sta­nem ducha, powin­no­ścią mają­cą uspra­wie­dli­wić wybór, impe­ra­ty­wem pozo­sta­wie­nia śla­du fascy­na­cji malar­stwem. Począt­ko­wo dla dzie­ci, póź­niej dla wła­snej przy­jem­no­ści. Dosko­na­lił warsz­tat pod­glą­da­jąc i kopiu­jąc mistrzów.Zgłębiał taj­ni­ki warsz­ta­tu korzy­sta­jąc z porad­ni­ków i pro­gra­mów TV o sztu­ce malo­wa­nia.

Źró­dłem inspi­ra­cji było malar­stwo nider­landz­kie a ostat­nio pej­za­ży­sta Bob Ross. Malo­wa­nie wzbo­ga­ca jego eme­ryc­kie życie. Doda­je bar­wy, satys­fak­cji i rado­ści z two­rze­nia i zatrzy­ma­nia w kadrze ota­cza­ją­ce­go świa­ta.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting