Eko Ferie w miejskiej bibliotece

Odbę­dą się w dniach od 4 do 17 stycz­nia. Nasze dzie­ci dzię­ki temu będą mogły tam spę­dzić miło czas łącząc się przez inter­net.

Tema­tem prze­wod­nim Eko ferii onli­ne jest eko­lo­gia, przy­ro­da, odna­wial­ne źró­dła ener­gii i ochro­na śro­do­wi­ska. Wśród atrak­cji prze­wi­dzia­no zaję­cia pla­stycz­ne onli­ne, zaję­cia edu­ka­cyj­ne onli­ne i czy­tan­ki onli­ne.

Dzie­ci i mło­dzież wezmą udział w spe­cjal­nych bada­niach w któ­rych pozna­ją mię­dzy inny­mi dzia­ła­nie wul­ka­nu czy prą­dów rzecz­nych. Będzie tak­że oka­zja do wyko­na­nia maski kar­na­wa­ło­we czy zimo­we­go drze­wa.

Spis zajęć i warsz­ta­tów:

» Czas na bal – wyko­na­nie maski kar­na­wa­ło­wej
» Drze­wa zimą. Zaję­cia edu­ka­cyj­no-pla­stycz­ne – malo­wa­ne zimo­we drze­wo
» Dzień z książ­ką pt. „Dobra ener­gia”. Co to jest OZE? – zaję­cia pla­stycz­ne (dzwon­ki powietrz­ne)
» Dzień z książ­ką pt. „Hotel zimo­wych snów”. Two­rzy­my magicz­ne ilu­stra­cje – zaję­cia pla­stycz­ne
» Eko­gier­ki – gier­ki eko­lo­gicz­ne
» Eko­in­spi­ra­cje: fan­ta­zyj­ne drze­wo zimo­we – zaję­cia pla­stycz­ne
» Goto­wa­nie na wul­ka­nie – zaję­cia badaw­cze
» Kar­na­wał! Eko maski kar­na­wa­ło­we z wytła­cza­nek po jaj­kach – zaję­cia pla­stycz­ne
» O pro­ble­mie top­nie­ją­cych lodow­ców, na pod­sta­wie książ­ki „Gustaw na lodzie” Jaku­ba Tyl­ma­na
» Odna­wial­ne źró­dła ener­gii: Co to jest? – two­rze­nie wia­tracz­ka
» Opo­wia­da­nie dla dzie­ci o zwie­rzę­tach w zoo z książ­ki „Julek czy­li skarb”
» Opo­wia­da­nie o smo­gu z książ­ki „Sprę­ży­nek”
» Potę­ga wia­tru – cie­ka­wost­ki dla dzie­ci – warsz­ta­ty edu­ka­cyj­no-pla­stycz­ne
» Zimo­we śnie­go­we chmur­ki – zaję­cia pla­stycz­ne z uży­ciem papie­ru i waty
» Prąd w rze­kach – zaję­cia badaw­cze
» Zia­ren­ko­we ekop­ta­ki – zaję­cia pla­stycz­ne

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting