Do jutra omijajcie parki

Ostat­nia wichu­ra spo­wo­do­wa­ła mnó­stwo szkód w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. W miej­skich par­kach są usu­wa­ne i zabez­pie­cza­ne kolej­ne wia­tro­ło­my.

Porząd­ku­ją­ce teren służ­by uprzej­mie pro­szą miesz­kań­ców, żeby dla wła­sne­go bez­pie­czeń­stwa dziś (11.03) i jutro uni­ka­li prze­cha­dzek po par­ko­wych alej­kach.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting