Jak w czasie epidemii koronawirusa działa Klinika Nova

Kli­ni­ka Nova to jeden z naj­więk­szych pod­mio­tów medycz­nych powia­tu. Jak w okre­sie epi­de­mii koro­no­wi­ru­sa funk­cjo­nu­je kli­ni­ka i jakie sto­su­je zabez­pie­cze­nia? O to zapy­ta­li­śmy przed­sta­wi­cie­li Kli­ni­ki Nova.

- Kli­ni­ka Nova już dłu­go przy­go­to­wy­wa­ła się na nadej­ście epi­de­mii?
— Prak­tycz­nie od 27 lute­go kie­dy pierw­szy raz odby­ło się spo­tka­nie dyrek­to­rów szpi­ta­li z Woje­wo­dą Opol­skim, kie­row­nic­twem NFZ w Opo­lu dosto­so­wy­wa­li­śmy się do wszel­kich zale­ceń.
Już od koń­ca lute­go na naszych tabli­cach ogło­szeń i drzwiach w Kli­ni­ce są umiesz­czo­ne i aktu­ali­zo­wa­ne wszel­kie ostrze­że­nia i zale­ce­nia wyda­wa­ne przez Mini­ster­stwo Zdro­wia, GIS i NFZ

- Jak pra­cu­je Kli­ni­ka Nova w dobie pan­de­mii?
— Zacząć nale­ży od fak­tu, że nor­mal­nie pra­cu­ją POZ w Koź­lu i w Sła­wię­ci­cach. Sama Kli­ni­ka pra­cu­je w okro­jo­nej for­mie, już dru­gi tydzień nie ope­ru­je­my pla­no­wych przy­pad­ków. Dzi­siaj wyko­na­li­śmy kil­ka pil­nych ope­ra­cji u pacjen­tów, któ­rzy nie mogli cze­kać do koń­ca epi­de­mii. Oczy­wi­ście z zacho­wa­niem naj­wyż­szych stan­dar­dów epi­de­mio­lo­gicz­nych. Porad­nia w Kłod­ni­cy jest otwar­ta dla pacjen­tów w ponie­dzia­łek, śro­dę i pią­tek. Przyj­mu­je­my tyl­ko pacjen­tów naj­pil­niej­szych, wyma­ga­ją­cych pomo­cy takiej jak kon­tro­le po zabie­gach, wymia­ny cew­ni­ków, zdję­cia szwów itp., pro­ce­du­ry napraw­dę nie­zbęd­ne. Udzie­la­my też co raz wię­cej tele­po­rad. Cią­gle współ­pra­cu­je­my z fir­ma­mi ubez­pie­cze­nio­wy­mi. Nie może­my nara­żać pacjen­tów i pra­cow­ni­ków, przyj­mu­je­my więc tyl­ko oso­by zare­je­stro­wa­ne i potwier­dzo­ne tele­fo­nicz­nie. Nie pra­cu­ją punk­ty pobrań mate­ria­łów do badań labo­ra­to­ryj­nych w Kłod­ni­cy i w Sła­wię­ci­cach. Tak więc pacjen­ci naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cy są zabez­pie­cze­ni i tak musi pozo­stać, bo pacjent jest naj­waż­niej­szy.

- A jak zabez­pie­cze­ni są pra­cow­ni­cy Kli­ni­ki Nova?
— Już od ponad dwóch tygo­dni pacjen­ci dezyn­fe­ku­ją ręce wcho­dząc do Kli­ni­ki, a dodat­ko­wo od ponie­dział­ku każ­dy pacjent otrzy­mu­je masecz­kę i ręka­wicz­ki na czas poby­tu w Kli­ni­ce. Doty­czy to zarów­no porad­ni w Kłod­ni­cy jak rów­nież naszych POZ w Sła­wę­ci­cach i Koź­lu. Pra­cow­ni­cy pra­cu­ją w odzie­ży ochron­nej, wszy­scy prze­bie­ra­ją się w pra­cy, pra­cu­je­my w maskach, przy­łbi­cach, odzie­ży ochron­nej i ręka­wi­cach. W reje­stra­cjach przy­by­wa szyb oddzie­la­ją­cych pacjen­tów od reje­stra­cji. Mamy instruk­cje zacho­wań, instruk­cje mycia rąk. Cały czas roz­ma­wia­my z pra­cow­ni­ka­mi o sytu­acji i prze­ka­zu­je­my zale­ce­nia. Wszyst­kie zasa­dy bez­pie­czeń­stwa są u nas prze­ka­zy­wa­ne doraź­nie, ale też pisem­nie.

- Jaki jest kon­takt reje­stra­cji z pacjen­ta­mi ?
— Wszy­scy pacjen­ci są powia­da­mia­ni o zmia­nie ter­mi­nów dro­gą tele­fo­nicz­ną. Są tych pacjen­tów tygo­dnio­wo set­ki, więc część pacjen­tów zacznie też otrzy­my­wać wia­do­mo­ści SMS. W dniach kie­dy nie pra­cu­je Kli­ni­ka nasze panie z reje­stra­cji pra­cu­ją zdal­nie i zacho­wu­ją kon­takt z pacjen­ta­mi pod tele­fo­nem 77 7070100 oraz 531675097. Nasi pra­cow­ni­cy wyma­ga­ją szcze­gól­nej uwa­gi. Są bar­dzo odpo­wie­dzial­ni. Dba­ją o bez­pie­czeń­stwo swo­je i pacjen­tów, za to nale­ży się im duża wdzięcz­ność ze stro­ny kie­row­nic­twa Kli­ni­ki. W tym trud­nym cza­sie też nale­ży przy­po­mnieć o POZ, wszy­scy mówią dziś o szpi­ta­lach, szpi­ta­lach zakaź­nych, a tak napraw­dę na pierw­szej linii fron­tu wal­ki z koro­na­wi­ru­sem są też porad­nie leka­rza rodzin­ne­go, w tym nasze porad­nie, któ­re każ­de­go dnia przyj­mu­ją dzie­siąt­ki cho­rych pacjen­tów, pomię­dzy któ­ry­mi mogą być tez zaka­że­ni koro­na­wi­ru­sem. Nie może­my o tym zapo­mi­nać. Wiel­kie uzna­nie dla naszych pra­cow­ni­ków POZ w Koź­lu i Sła­wię­ci­cach.

- Dzię­ku­ję za roz­mo­wę

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting