Zwolnienia z opłat za śmieci w Kędzierzynie-Koźlu. Dla kogo?

Zwią­zek Mię­dzyg­min­ny “Czy­sty Region” chce ulżyć przed­się­bior­com. Zobacz, co się zmie­ni­ło.

Epi­de­mia koro­na­wi­ru­sa daje nam się coraz bar­dziej we zna­ki. Zwią­zek Mię­dzyg­min­ny “Czy­sty Region” już wcze­śniej zre­zy­gno­wał z odbio­ru nie­któ­rych rodza­jów odpa­dów z gospo­darstw indy­wi­du­al­nych. Teraz pod­jął kolej­ną decy­zję, tym razem zwią­za­ną z pro­wa­dze­niem stan­dar­do­wej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.

Wła­ści­cie­le firm, któ­rzy nie mogą zara­biać wsku­tek epi­de­mii, mają pra­wo sta­rać się o zwol­nie­nie opłat za śmie­ci. Wystar­czy dostar­czyć do biu­ra ZMCR odpo­wied­nią dekla­ra­cję zmniej­sza­ją­cą licz­bę odbie­ra­nych pojem­ni­ków lub redu­ku­ją­cą odbiór do zera.

Dekla­ra­cję za marzec trze­ba zło­żyć naj­póź­niej do 10 kwiet­nia, za kwie­cień do 10 maja itd. Lepiej z tym nie zwle­kać – uła­twi to pra­cę wywo­żą­cym odpa­dy. Do dekla­ra­cji „zero­wej” nale­ży załą­czyć oświad­cze­nie uza­sad­nia­ją­ce taką zmia­nę.

Zwią­zek zapo­wia­da, że będzie kon­tro­lo­wał, czy skła­da­ne oświad­cze­nia są praw­dzi­we. Zazna­cza też, że po ponow­nym uru­cho­mie­niu dzia­łal­no­ści przed­się­bior­ca musi zło­żyć kolej­ną dekla­ra­cję, wte­dy wywo­zy ruszą ponow­nie lub wró­cą do poprzed­nie­go pozio­mu.

Opła­ta za odbiór i zago­spo­da­ro­wa­nie odpa­dów jest opła­tą mie­sięcz­ną, mają­cą cha­rak­ter podat­ku i nie­moż­li­wą do podzie­le­nia w zależ­no­ści od licz­by dni pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Nie ma tak­że moż­li­wo­ści dekla­ro­wa­nia tyl­ko wybra­nych frak­cji odpa­dów, poza bio­od­pa­da­mi.

Ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa bez­po­śred­nia obsłu­ga klien­tów „Czy­ste­go Regio­nu” zosta­ła wstrzy­ma­na do odwo­ła­nia. Dekla­ra­cje moż­na prze­sy­łać przez pro­fil zaufa­ny ePU­AP, dro­gą pocz­to­wą albo wrzu­cić do spe­cjal­nej skrzyn­ki w biu­rze związ­ku przy ul. Szkol­nej 15 w Bla­chow­ni. Potrzeb­ne dru­ki są dostęp­ne na stro­nie www.czystyregion.pl w zakład­ce DEKLARACJEDRUKI DO POBRANIA. Wszel­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje moż­na uzy­skać w biu­rze związ­ku tele­fo­nicz­nie (tel. 77 446 11 93 lub 77 446 11 97) lub mailo­wo (biuro@czystyregion.pl).

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting