Zmiana terminu “X BIEGU KOZIOŁKÓW” na sierpień. Możliwe zwroty wpłat za uczestnictwo

Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu pod­jął decy­zję o prze­nie­sie­niu „X Bie­gu Kozioł­ków pod patro­na­tem Pre­zy­den­ta Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le” z pla­no­wa­ne­go ter­mi­nu 23.05.2020 r. na dzień 22.08.2020 r. (z moż­li­wo­ścią kolej­nej zmia­ny ter­mi­nu bądź odwo­ła­nia), w związ­ku z ogło­sze­niem na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu epi­de­mii. Powo­dem decy­zji jest mini­ma­li­zo­wa­nie zagro­że­nia zwią­za­ne­go z roz­prze­strze­nia­niem się koro­na­wi­ru­sa SARS-Cov-2 wywo­łu­ją­ce­go cho­ro­bę COVID-19.

Wpła­ty doko­na­ne przez zawod­ni­ków zare­je­stro­wa­nych i posia­da­ją­cych opła­co­ny pakiet star­to­wy zosta­ną zali­czo­ne na poczet udzia­łu w bie­gu w nowym ter­mi­nie. Zawod­ni­kom, któ­rym nie odpo­wia­da nowy ter­min bie­gu wpła­ty zosta­ną zwró­co­ne na nr rachun­ku ban­ko­we­go, z któ­re­go doko­na­no wpła­ty na pod­sta­wie dekla­ra­cji zwro­tu wpła­ty, któ­rą nale­ży prze­słać na adres e-mail: sport@mosirkk.pl do dnia 30.04.2020 r. z poda­niem imie­nia i nazwi­ska, roku uro­dze­nia, daty i wyso­ko­ści wpła­ty. Nie zgło­sze­nie dekla­ra­cji zwro­tu będzie rów­no­waż­ne z akcep­ta­cją udzia­łu w „X Bie­gu Kozioł­ków pod patro­na­tem Pre­zy­den­ta Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le” w nowym ter­mi­nie, czy­li w dniu 22.08.2020 r.

 — Zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo uczest­ni­ków impre­zy „X Bie­gu Kozioł­ków pod patro­na­tem Pre­zy­den­ta Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le” orga­ni­zo­wa­nej przez Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu jest dla nas, orga­ni­za­to­rów naj­waż­niej­sze. Podej­mu­jąc decy­zję o prze­nie­sie­niu ter­mi­nu bie­gu pro­si­my zawod­ni­ków oraz kibi­ców o wyro­zu­mia­łość — poin­for­mo­wał MOSiR w swo­im komu­ni­ka­cie.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting