Trwa nabór do policji — dokumenty można złożyć na miejscu

Służ­ba w poli­cji wią­że się z wie­lo­ma pro­fi­ta­mi, ale i wyma­ga­nia­mi. Dla­te­go sam pro­ces rekru­ta­cji jest kil­ku­eta­po­wy.

Pierw­szy krok, to zło­że­nie poda­nia wraz z odpo­wied­ni­mi doku­men­ta­mi – teraz moż­na to zro­bić w dowol­nej komen­dzie powia­to­wej przez sie­dem dni w tygo­dniu, nawet popo­łu­dnia­mi. Jakie wyma­ga­nia trze­ba speł­nić chcąc zostać poli­cjan­tem, jak wyglą­da postę­po­wa­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne, jaka jest ofer­ta dla przy­szłych funk­cjo­na­riu­szy? Na te pyta­nia odpo­wia­da­ją poli­cjan­ci w cyklu spo­tkań pro­mu­ją­cych rekru­ta­cję..

Pod­czas spo­tkań prze­ka­zy­wa­ne są infor­ma­cje o wyma­ga­niach, jakie muszą speł­niać kan­dy­da­ci na przy­szłych poli­cjan­tów oraz gdzie i jakie doku­men­ty powin­ni zło­żyć. Przy pomo­cy przy­go­to­wa­nej na tę oka­zję pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej, poli­cjan­ci przed­sta­wia­ją eta­py postę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go – m.in. test wie­dzy, test spraw­no­ści fizycz­nej, test psy­cho­lo­gicz­ny, roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną oraz komi­sję lekar­ską.

Poli­cjan­ci pod­kre­śla­ją korzy­ści wyni­ka­ją­ce z pod­ję­cia służ­by w poli­cji, któ­ra cie­szy się dużym pre­sti­żem oraz zapew­nia coraz lep­sze zarob­ki i warun­ki socjal­ne. Zawód stró­ża pra­wa to wyzwa­nie, a jed­no­cze­śnie marze­nie wie­lu mło­dych ludzi. Z pew­no­ścią jest to cie­ka­wa pra­ca i poli­cjan­ci mają nadzie­ję, że aktu­al­na rekru­ta­cja przy­cią­gnie w ich sze­re­gi nowy nary­bek. Zain­te­re­so­wa­ni peł­nie­niem służ­by w poli­cji oprócz komend powia­to­wych mogą też zło­żyć doku­men­ty w Komen­dzie Woje­wódz­kiej Poli­cji w Opo­lu i wkrót­ce po prze­by­ciu wymie­nio­nych wyżej eta­pów rekru­ta­cji roz­po­cząć służ­bę.

fot.policja

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting