Violetta Porowska: kolejki do zabiegów zmniejszyły się

Znie­sio­no limi­ty na ope­ra­cje usu­nię­cia zaćmy, rezo­nans magne­tycz­ny i tomo­gra­fię kom­pu­te­ro­wą – poin­for­mo­wa­ła wice­wo­je­wo­da opol­ska.

W Kli­ni­ce Nova w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu odby­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa na któ­rej pod­su­mo­wa­no ostat­nie zmia­ny w opol­skiej służ­bie zdro­wia.

– Na Opolsz­czyź­nie uda­ło się nam skró­cić kolej­kę do zabie­gu usu­wa­nia zaćmy o 4700 pacjen­tów. Z kolei w przy­pad­ku badań tomo­gra­fem kom­pu­te­ro­wym kolej­ki zmniej­szy­ły się o ponad 600 pacjen­tów, a rezo­nan­su magne­tycz­ne­go o 3320 ocze­ku­ją­cych – wyli­cza­ła Vio­let­ta Porow­ska, wice­wo­je­wo­da opol­ska odpo­wie­dzial­na mię­dzy inny­mi za służ­bę zdro­wia w regio­nie.

Kli­ni­ka Nova jest jed­ną z wyróż­nia­ją­cych się w woje­wódz­twie pla­có­wek służ­by zdro­wia, gdzie zabie­gi usu­wa­nia zaćmy wyko­nu­je się prak­tycz­nie bez kole­jek.

– Musie­li­śmy nie­co prze­or­ga­ni­zo­wać pra­cę naszej kli­ni­ki, ale uda­ło się – pod­kre­ślał Rafał Olej­nik, pre­zes spół­ki. Bez­li­mi­to­we finan­so­wa­nie wspo­mnia­nych zabie­gów i badań wpro­wa­dzo­no 1 kwiet­nia. Naro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia zagwa­ran­to­wał zwięk­sze­nie kon­trak­tów pla­có­wek raz na kwar­tał, ade­kwat­nie do war­to­ści wyko­na­nych świad­czeń. Ozna­cza to, że NFZ finan­su­je wszyst­kie wyko­na­ne świad­cze­nia co pozwo­li na zwięk­sze­nie dostęp­no­ści do świad­czeń, tym samym skró­ce­nie kole­jek.

Wpro­wa­dzo­ne w życie zmia­ny umoż­li­wią do koń­ca bie­żą­ce­go roku skró­ce­nie ter­mi­nów ocze­ki­wa­nia na ope­ra­cję usu­nię­cia zaćmy do mak­sy­mal­nie 6 mie­się­cy oraz zna­czą­ce skró­ce­nie ter­mi­nów ocze­ki­wa­nia na bada­nia dia­gno­sty­ki obra­zo­wej. Przy czym war­to tu zazna­czyć, że okres 6 mie­się­cy doty­czy gwa­ran­cji dla pacjen­tów w całej Pol­sce. Na Opolsz­czyź­nie sys­tem dzia­ła dużo spraw­niej niż w innych regio­nach i czas ocze­ki­wa­nia jest niż­szy.

War­to przy­po­mnieć, że w ubie­głym roku NFZ wydał bli­sko 700 mln zł na sfi­nan­so­wa­nie 313 tys. ope­ra­cji zaćmy oraz pra­wie miliard zło­tych na sfi­nan­so­wa­nie 2,25 mln badań tomo­gra­fii kom­pu­te­ro­wej i rezo­nan­su magne­tycz­ne­go.

Aby usu­nąć zaćmę w Kli­ni­ce Nova nale­ży się skon­tak­to­wać pod nume­rem tele­fo­nu 531 675 097. Poza Kędzie­rzy­nem-Koź­lem przy­spie­szo­ne zabie­gi wyko­ny­wa­ne są tak­że w Opo­lu, Nysie i Krap­ko­wi­cach.

Wykaz wszyst­kich pla­có­wek dostęp­ny jest na stro­nie inter­ne­to­wej opol­skie­go oddzia­łu Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia.

 

fot.kk24/Grzegorz Stę­pień

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting