Szalony rajd Niemca po Długomiłowicach

58-let­ni oby­wa­tel Repu­bli­ki Fede­ral­nej Nie­miec pędził przez nie­wiel­ką wieś z pręd­ko­ścią 116 kilo­me­trów na godzi­nę.

Ten sza­lo­ny rajd mógł się zakoń­czyć tra­gicz­nie. Miesz­kań­cy i sam kie­row­ca mogą mówić o dużym szczę­ściu. W nie­dzie­lę o po godzi­nie 9.00 poli­cjan­ci z kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go ruchu dro­go­we­go, zauwa­ży­li w Dłu­go­mi­ło­wi­cach audi. Jego kie­row­ca na obo­wią­zu­ją­cej „pięć­dzie­siąt­ce” jechał z pręd­ko­ścią 116 km/h. Mun­du­ro­wi zatrzy­ma­li pojazd do kon­tro­li. Za kie­row­ni­cą sie­dział 58-let­ni oby­wa­tel Nie­miec. W związ­ku z prze­kro­cze­niem dozwo­lo­nej pręd­ko­ści w tere­nie zabu­do­wa­nym o ponad 50 km/h poli­cjan­ci zatrzy­ma­li męż­czyź­nie pra­wo jaz­dy, a za popeł­nio­ne wykro­cze­nie został uka­ra­ny man­da­tem kar­nym w wyso­ko­ści 500 zło­tych.

Poli­cjan­ci przy­po­mi­na­ją, że na obsza­rze zabu­do­wa­nym dopusz­czal­na pręd­kość pomię­dzy godzi­ną 5.00 a 23.00 wyno­si 50 km/h, nato­miast w godzi­nach 23.00–5.00 — 60 km/h. W stre­fie zamiesz­ka­nia, czy­li na obsza­rach ozna­czo­nych zna­kiem D-42, moż­na poru­szać się z pręd­ko­ścią mak­sy­mal­nie 20 km/h. Poza tere­nem zabu­do­wa­nym samo­cho­dy oso­bo­we, cię­ża­ro­we o dopusz­czal­nej masie cał­ko­wi­tej do 3,5 t i moto­cy­kle, w zależ­no­ści od rodza­ju dro­gi, nie mogą prze­kra­czać pręd­ko­ści 140 km/h (na auto­stra­dzie), 120 km/h (na dro­dze eks­pre­so­wej dwu­jez­dnio­wej), 100 km/h (na dro­dze eks­pre­so­wej jed­no jez­dnio­wej oraz na dro­dze dwu­jez­dnio­wej co naj­mniej o dwóch pasach prze­zna­czo­nych dla każ­de­go kie­run­ku ruchu) i 90 km/h (na pozo­sta­łych dro­gach).

fot.policja

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting