Tomaszek i Chrzanowski kandydatami PiS z Kędzierzyna-Koźla do parlamentu

Obóz zjed­no­czo­nej pra­wi­cy przed­sta­wił  swo­je listy.

Kan­dy­da­tem PiS z okrę­gu do Sena­tu obej­mu­ją­cym powia­ty wschod­niej czę­ści Opolsz­czy­zny będzie kędzie­rzy­nia­nin Boh­dan Toma­szek. To były woje­wo­da i sena­tor AWS, pra­cow­nik nauko­wy i prze­wod­ni­czą­cy rady nad­zor­czej Gru­py Azo­ty ZAK SA.

Co cie­ka­we w wybo­rach nie wystar­tu­je dotych­cza­so­wy sena­tor PIS z Kędzie­rzy­na-Koź­la Grze­gorz Pecz­kis.

Na siód­mym miej­scu listy do Sej­mu zna­lazł się Andrzej Chrza­now­ski, pra­cow­nik Gru­py Azo­ty ZAK S.A. i były kan­dy­dat na pre­zy­den­ta Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Pierw­sze miej­sce na liście — zgod­nie z wcze­śniej­szy­mi zapo­wie­dzia­mi — ma Vio­let­ta Porow­ska z Opo­la, wice­wo­je­wo­da opol­ska i mene­dżer­ka służ­by zdro­wia. Na dru­gim zna­la­zła się posłan­ka Kata­rzy­na Czo­cha­ra z Mosz­czan­ki.

Na trze­cim miej­scu zna­lazł się Janusz Kowal­ski, były wice­pre­zy­dent Opo­la koja­rzo­ny z Patry­kiem Jakim. Czwar­te dostał Kamil Bort­ni­czuk, rzecz­nik pra­so­wy Poro­zu­mie­nia — par­tii Jaro­sła­wa Gowi­na.

Kolej­ni na liście są Anto­ni Duda, Sła­wo­mir Kło­sow­ski i Jerzy Naszkie­wicz. Zgod­nie z prze­wi­dy­wa­nia­mi publi­cy­stów, PiS w okrę­gu opol­skim może liczyć na 4 do 6 man­da­tów.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting