Święto bigbeatu w Parku Pojednania

Kolej­ne świę­to miło­śni­ków muzy­ki, a w szcze­gól­no­ści big­be­atu, któ­re odbę­dzie się 31 sierp­nia i 1 wrze­śnia w Par­ku Pojed­na­nia w Kędzie­rzy­nie.

Znów w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu spo­tka­ją się miło­śni­cy big­be­atu i ich młod­si kole­dzy. Impre­za potrwa dwa dni: 31 sierp­nia i 1 wrze­śnia. Zapra­sza­my do par­ku Pojed­na­nia. Inte­gra­cja i mię­dzy­po­ko­le­nio­we muzy­ko­wa­nie to głów­na idea tej impre­zy, któ­rej pomy­sło­daw­cą i orga­ni­za­to­rem jest Miro­sław Nowa­kow­ski.

PROGRAM IMPREZY:

31.08.–1.09.2018 r. Park Pojed­na­nia GITARIADA 40

31 sierp­nia godz. 17.00
Zagra­ją:
— V-220 Band
— Old Befa z Głub­czyc
— Darek Guca i Przy­ja­cie­le
— Muzo­zau­ry z Głub­czyc
— Czer­wo­ne i Czar­ne
— Drill Sto­ne
— Wal­dek Nowak i Przy­ja­cie­le
3R12 (Niem­cy)
— Old Kaska­da
— Andrzej Nebe­ski Trio & Friends (Agniesz­ka Więc­kie­wicz i Wal­de­mar Ziem­kow­ski)
— V.B. Com­pa­ny

1 wrze­śnia godz. 17.30
Zagra­ją:
— Liver­mo­rium
— Plunk­ton
— Bre­ath Taking
— Hon­ker
— Rock’Owiak (Niem­cy)
— 47 Hor­ses
— Kazik Pabiasz i Przy­ja­cie­le

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting