Święto bigbeatu w Parku Pojednania

Kolej­ne świę­to miło­śni­ków muzy­ki, a w szcze­gól­no­ści big­be­atu, któ­re odbę­dzie się 31 sierp­nia i 1 wrze­śnia w Par­ku Pojed­na­nia w Kędzie­rzy­nie.

Znów w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu spo­tka­ją się miło­śni­cy big­be­atu i ich młod­si kole­dzy. Impre­za potrwa dwa dni: 31 sierp­nia i 1 wrze­śnia. Zapra­sza­my do par­ku Pojed­na­nia. Inte­gra­cja i mię­dzy­po­ko­le­nio­we muzy­ko­wa­nie to głów­na idea tej impre­zy, któ­rej pomy­sło­daw­cą i orga­ni­za­to­rem jest Miro­sław Nowa­kow­ski.

PROGRAM IMPREZY:

31.08. – 1.09.2018 r. Park Pojed­na­nia GITARIADA 40

31 sierp­nia godz. 17.00
Zagra­ją:
 — V-220 Band
 — Old Befa z Głub­czyc
 — Darek Guca i Przy­ja­cie­le
 — Muzo­zau­ry z Głub­czyc
 — Czer­wo­ne i Czar­ne
 — Drill Sto­ne
 — Wal­dek Nowak i Przy­ja­cie­le
 — 3R12 (Niem­cy)
 — Old Kaska­da
 — Andrzej Nebe­ski Trio & Friends (Agniesz­ka Więc­kie­wicz i Wal­de­mar Ziem­kow­ski)
 — V.B. Com­pa­ny

1 wrze­śnia godz. 17.30
Zagra­ją:
 — Liver­mo­rium
 — Plunk­ton
 — Bre­ath Taking
 — Hon­ker
 — Rock’Owiak (Niem­cy)
 — 47 Hor­ses
 — Kazik Pabiasz i Przy­ja­cie­le

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting