Radni uznali, że Rafał Olejnik nie powinien stracić mandatu

Wnio­sek o odwo­ła­nie nie­za­leż­ne­go rad­ne­go zło­żo­ny przez poli­ty­ka PiS prze­padł w gło­so­wa­niu. Szef kli­ni­ki Nova pozo­sta­je człon­kiem rady powia­tu.

Rafał Olej­nik to jeden z naj­bar­dziej doświad­czo­nych samo­rzą­dow­ców powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. Przez lata spra­wo­wał man­dat rad­ne­go rady mia­sta Kędzie­rzy­na-Koź­la. W kaden­cji 2018–2023 decy­zją miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la i oko­licz­nych gmin został człon­kiem rady powia­tu.

Od kil­ku lat jest sze­fem kli­ni­ki Nova, któ­ra reali­zu­je wie­le kon­trak­tów Naro­do­we­go Fun­du­szy Zdro­wia dla lokal­nej spo­łecz­no­ści. Nie­daw­no pro­wa­dzo­na przez nie­go Kli­ni­ka Nova prze­ję­ła zarzą­dza­nie nad przy­chod­nią w Koź­lu. To pla­ców­ka tak zwa­nej “pod­sta­wo­wej opie­ki medycz­nej”, bar­dzo waż­na dla lokal­nej spo­łecz­no­ści.

Rad­ny powia­to­wy PiS Andrzej Lacho­wicz zło­żył jed­nak wnio­sek o wyga­śnię­cie man­da­tu Olej­ni­ka. Ze wzglę­du na rze­ko­my kon­flikt inte­re­sów pole­ga­ją­cy na tym, że rad­ny pro­wa­dzi dzia­łal­ność na mie­niu powia­tu jakim jest budy­nek przy­chod­ni.

Stwier­dza się wyga­śnię­cie man­da­tu rad­ne­go rady powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go Rafa­ła Olej­ni­ka z powo­du naru­sze­nia zaka­zu pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej jako pre­ze­sa i człon­ka zarzą­du w spół­kach pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność z wyko­rzy­sta­niem mie­nia powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go znaj­du­ją­ce­go się w trwa­łym zarzą­dzie Samo­dziel­ne­go Publicz­ne­go Zakła­du Opie­ki Zdro­wot­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu” — napi­sa­no w uza­sad­nie­niu uchwa­ły.

Argu­men­ta­cję wnio­sko­daw­ców podzie­la­li praw­ni­cy Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, któ­rzy uwa­ża­li że prze­pis jest jed­no­znacz­ny i tak nale­ży go rozu­mieć. Rad­ny Olej­nik przed­sta­wił na sesji sze­reg wyro­ków sądów, któ­re naka­zu­ją inter­pre­to­wać prze­pis i wska­zu­ją powód dla któ­re­go powstał. Otóż prze­pis na któ­ry powo­ły­wał się rad­ny Lacho­wicz słu­ży zabez­pie­cze­niu przed wyko­rzy­sty­wa­niem uprzy­wi­le­jo­wa­nej pozy­cji rad­ne­go. W przy­pad­ku wynaj­mu przy­chod­ni, Kli­ni­ka Nova nie dość że pła­ci usta­lo­ny przez SP ZOZ czynsz to jesz­cze nie było żad­nych chęt­nych do pro­wa­dze­nia takiej dzia­łal­no­ści. Ponad­to dzia­łal­ność słu­ży spo­łe­czeń­stwu. Orzecz­nic­two wie­lu sądów potwier­dzi­ło, że prze­pis nale­ży odpo­wied­nio sto­so­wać, a nie czy­tać go lite­ral­nie.

Pod­czas czwart­ko­wej sesji rady powia­tu doszło do gło­so­wa­nia nad wyga­śnię­ciem man­da­tu Rafa­ła Olej­ni­ka.

Rad­ni nie podzie­li­li opi­nii wnio­sko­daw­cy oraz praw­ni­ka sta­ro­stwa i uzna­li tym samym, że rad­ny nie łamie pra­wa. Za uchwa­łą stwier­dza­ją­cą wyga­sze­nie jego man­da­tu zagło­so­wa­ła jedy­nie czwór­ka rad­nych PiS oraz sta­ro­sta Mał­go­rza­ta Tudaj. Prze­ciw zagło­so­wa­ło 10 rad­nych, a czte­rech wstrzy­ma­ło się od gło­su.

– Dzię­ku­ję za zdro­wo­roz­sąd­ko­we podej­ście do spra­wy – powie­dział po gło­so­wa­niu rad­ny Olej­nik.

Tym samym rad­ny Rafał Olej­nik nadal może spra­wo­wać man­dat i jed­no­cze­śnie pro­wa­dzić przy­chod­nię, któ­ra peł­ni bar­dzo waż­ną rolę dla zapew­nie­nia opie­ki zdro­wot­nej miesz­kań­ców powia­tu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting