Nasz biznes i samorząd będą działać na rzecz nowego ciągu komunikacyjnego

Z ini­cja­ty­wy Gru­py Azo­ty ZAK S.A., 20 grud­nia 2019 r. pod­pi­sa­no list inten­cyj­ny w spra­wie budo­wy cią­gu komu­ni­ka­cyj­ne­go, łączą­ce­go obwod­ni­cę pół­noc­ną Kędzie­rzy­na-Koź­la z obsza­ra­mi prze­my­sło­wo-usłu­go­wy­mi zlo­ka­li­zo­wa­ny­mi na osie­dlach: Azo­ty, Bla­chow­nia, Sła­wię­ci­ce i Przy­jaź­ni.

Wspól­ne dzia­ła­nia w zakre­sie reali­za­cji pro­jek­tu zade­kla­ro­wa­ły wła­dze kędzie­rzyń­skich zakła­dów oraz: Gmi­ny Kędzie­rzyn-Koź­le, Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skie­go Par­ku Prze­my­sło­we­go, powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go i fir­my JPM HOLDING.

Pla­no­wa­ne przed­się­wzię­cie to ciąg dro­go­wy, któ­ry będzie łączyć obwod­ni­cę pół­noc­ną z ul. Ludwi­ka Waryń­skie­go poprzez łącz­nik z ul. Ener­ge­ty­ków oraz uli­ce: Szkol­ną, Spa­ce­ro­wą, Naf­to­wą i Dąbro­wa Leśna. Korzy­ści z reali­za­cji pro­jek­tu odczu­ją miesz­kań­cy gmi­ny i powia­tu, lokal­ne pod­mio­ty gospo­dar­cze, a tak­że inwe­sto­rzy loku­ją­cy swo­je dzia­łal­no­ści na tere­nach Pola Połu­dnio­we­go.

– Jako fir­ma odpo­wie­dzial­na spo­łecz­nie mamy obo­wią­zek wspie­ra­nia miesz­kań­ców powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go, co czy­ni­my poprzez zapew­nia­nie miejsc pra­cy i pod­staw roz­wo­ju gospo­dar­cze­go regio­nu. Naszą misją jest rów­nież sta­ły moni­to­ring pro­duk­cji i mini­ma­li­zo­wa­nie oddzia­ły­wa­nia zakła­dów na śro­do­wi­sko. Uzu­peł­nie­nie obec­ne­go sys­te­mu komu­ni­ka­cyj­ne­go o nowy odci­nek pozwo­li wypro­wa­dzić ruch prze­my­sło­wy poza miej­skie osie­dla, dzię­ki cze­mu zna­czą­co zmniej­szy się uciąż­li­wość zwią­za­na z trans­por­tem surow­ców prze­my­sło­wych na tere­nach miesz­kal­nych oraz wzro­śnie poziom bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­we­go – mówi Sła­wo­mir Lip­kow­ski, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

Budo­wa nowe­go cią­gu, łączą­ce­go waż­ne punk­ty na mapie Kędzie­rzy­na-Koź­la, prze­ło­ży się rów­nież na zwięk­sze­nie jego atrak­cyj­no­ści inwe­sty­cyj­nej. – Funk­cjo­no­wa­nie dużych przed­się­biorstw, takich jak Gru­pa Azo­ty ZAK S.A., wyma­ga opty­mal­ne­go sys­te­mu logi­stycz­ne­go i odpo­wied­niej infra­struk­tu­ry. Liczy­my, że nasze dzia­ła­nia przy­czy­nią się do popra­wy prze­pu­sto­wo­ści dróg na tere­nie powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go, a co za tym idzie — efek­tyw­no­ści logi­stycz­nej lokal­nych przed­się­bior­ców – pod­kre­śla Artur Kamiń­ski, wice­pre­zes zarzą­du odpo­wie­dzial­ny za logi­sty­kę w Gru­pie Azo­ty ZAK S.A.

Sygna­ta­riu­sze listu inten­cyj­ne­go zobo­wią­za­li się do wspar­cia pro­ce­su opra­co­wy­wa­nia doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej i uzy­ska­nia wyma­ga­nych pozwo­leń na budo­wę. Będą odpo­wie­dzial­ni rów­nież za pozy­ska­nie środ­ków zewnętrz­nych na reali­za­cję inwe­sty­cji.

 

Źró­dło: Gru­pa Azo­ty ZAK S.A.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting