Policja publikuje wizerunek sprawcy napadu na stację paliw w Kędzierzynie-Koźlu

Zama­sko­wa­ny męż­czy­zna był ubra­ny w blu­zę z napi­sem Cogu­ar.

Do roz­bo­ju doszło 22 grud­nia 2018 r. Oko­ło godzi­ny 2.30 na jed­ną ze sta­cji paliw w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu wtar­gnął zama­sko­wa­ny męż­czy­zna, któ­ry ukradł z kasy pie­nią­dze po czym uciekł.

- Poli­cjan­ci po otrzy­ma­niu zgło­sze­nia o kra­dzie­ży od razu pod­ję­li dzia­ła­nia. Zabez­pie­czy­li na miej­scu śla­dy, a tak­że pro­wa­dzą w tej spra­wie postę­po­wa­nie — infor­mu­je komi­sarz Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Nie­za­leż­nie od pro­wa­dzo­nych przez poli­cję dzia­łań, funk­cjo­na­riu­sze zwra­ca­ją się z proś­bą do osób mogą­cych mieć jaką­kol­wiek wie­dzę na temat kra­dzie­ży o kon­takt z naj­bliż­szą jed­nost­ką poli­cji tel. 112 lub poli­cjan­ta­mi Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu pod nr tel. 77 472 46 03.

Poli­cja opu­bli­ko­wa­ła tak­że zdję­cie z moni­to­rin­gu, na któ­rym widocz­ny jest wize­ru­nek oso­by podej­rze­wa­nej o doko­na­nie tego czy­nu. Zama­sko­wa­ny męż­czy­zna był ubra­ny w blu­zę z napi­sem Cogu­ar.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting