Kędzierzyn-Koźle jest już zabezpieczony przed powodzią. Przynajmniej w teorii

Po wie­lu latach ocze­ki­wań dobie­ga koń­ca budo­wa zbior­ni­ka Raci­bórz Dol­ny. To klu­czo­wa inwe­sty­cja jeśli cho­dzi o nasze bez­pie­czeń­stwo.

Zbior­nik Raci­bórz Dol­ny ma być goto­wy w cią­gu kil­ku tygo­dni. Miesz­kań­cy Opolsz­czy­zny cze­ka­li na to kil­ka­dzie­siąt lat. Polder ma zmniej­szyć poten­cjal­ną falę powo­dzio­wą do takie­go pozio­mu, aby nie prze­kro­czy­ła wyso­ko­ści zbu­do­wa­nych u nas wałów.

Inwe­sty­cja jest prak­tycz­nie goto­wa, w paź­dzier­ni­ku zmie­nio­no brzeg rze­ki Odry, by ta pły­nę­ła przez cza­szę zbior­ni­ka. W wyni­ku prze­pię­cia rze­ki Odry na klu­czo­wy obiekt hydro­tech­nicz­ny powsta­ją­ce­go zbior­ni­ka, woda popły­nę­ła kana­łem dopro­wa­dza­ją­cym do przę­seł budow­li, by po ich prze­kro­cze­niu tra­fić do kana­łu odpro­wa­dza­ją­ce­go i następ­nie do Kana­łu Ulgi.

Prze­pro­wa­dze­nie ope­ra­cji było moż­li­we za spra­wą wcze­śniej zamon­to­wa­nych na tym obiek­cie zasuw, któ­re regu­lu­ją prze­pływ wód. Budow­lę prze­le­wo­wo-spu­sto­wą wypo­sa­żo­no w 6 zasuw głów­nych, któ­rych pra­ca będzie się odby­wa­ła mecha­nicz­nie (ręcz­nie) oraz auto­ma­tycz­nie (zdal­nie). Każ­da z nich ma wymia­ry 12m x ponad 8,5m wyso­ko­ści, a pod­no­szo­na jest na bli­sko 9m.

Pojem­ność obiek­tu to 185 mln m3, nato­miast powierzch­nia polde­ru liczy ponad 26 km2. Obiekt będzie redu­ko­wał fale powo­dzio­we kata­stro­fal­nych wez­brań na Odrze, chro­niąc życie, zdro­wie i doby­tek miesz­kań­ców trzech nad­odrzań­skich woje­wództw — ok. 2,5 mln osób. Oddzia­ły­wa­niem bez­po­śred­nim i pośred­nim zbior­nik obej­mie obszar oko­ło 600 km2.

War­tość kon­trak­tu to ok. 2 mld zł. Budżet przed­się­wzię­cia pocho­dzi ze środ­ków Ban­ku Świa­to­we­go, Ban­ku Roz­wo­ju Rady Euro­py, Unii Euro­pej­skiej, Budże­tu Pań­stwa, Naro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej.

fot. RZGW Gli­wi­ce

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting