Marek Raduli “Zasłużonym dla miasta Kędzierzyna-Koźle”

Uta­len­to­wa­ny muzyk ode­brał tytuł pod­czas bene­fi­su pod­su­mo­wu­ją­ce­go jego karie­rę muzycz­ną.

Kon­cert Marek Radu­li Anni­ver­sa­ry odbył się w nie­dzie­lę w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry Che­mik. Bile­ty na to wyda­rze­nie były od daw­na sprze­da­ne.

Radu­li w latach 90. był człon­kiem m.in. Baj­mu i gru­py Tade­usza Nale­py, jako muzyk sesyj­ny udzie­lał się też w wie­lu innych pro­jek­tach m.in. z Mary­lą Rodo­wicz i Jac­kiem Sku­bi­kow­skim. Jed­nak naj­bar­dziej zna­ny jest jako gita­rzy­sta Bud­ki Sufle­ra, w któ­rej skła­dzie wystę­po­wał w latach 1993 – 2003 i z któ­rą nagrał 9 płyt.

Nie­dziel­ny kon­cert był nie tyl­ko hoł­dem dla arty­sty, ale rów­nież oka­zją do wspo­mnień i spo­tkań z przy­ja­ciół­mi. Marek Radu­li otrzy­mał z rąk pre­zy­dent Sabi­ny Nowo­siel­skiej pamiąt­ko­wy gra­wer­ton upa­mięt­nia­ją­cy nada­ny mu przez radę mia­sta tytuł „Zasłu­żo­ny dla Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le”.

Wir­tu­oz gita­ry pierw­sze kro­ki na swo­jej arty­stycz­nej ścież­ce sta­wiał w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. W 1979 roku roz­po­czął tu pra­cę w cha­rak­te­rze instruk­to­ra muzycz­ne­go. Z cza­sem jego karie­ra nabra­ła tem­pa. Muzyk grał z naj­więk­szy­mi pol­ski­mi gwiaz­da­mi i zespo­ła­mi. Aktu­al­nie jest zwią­za­ny arty­stycz­nie z Anią Wyszko­ni. Marek Radu­li chęt­nie wra­ca do Kędzie­rzy­na-Koź­la. Brał m.in. udział w jed­nej z edy­cji “Gita­ria­dy 40”.

fot.kedzierzynkozle.pl

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting