Za próbę podpalenia bloku na Koszykowej grozi mu do 10 lat

Jest akt oskar­że­nia prze­ciw­ko Damia­no­wi O., któ­ry zimą rzu­cił kok­taj­lem Moło­to­wa w budy­nek na osie­dlu Pogo­rze­lec.

Akt oskar­że­nia tra­fi ł do Sądu Rejo­no­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Damia­no­wi O. (29 lat) zarzu­ca się m. in. usi­ło­wa­nie spro­wa­dze­nia poża­ru budyn­ku przy ul. Koszy­ko­wej 19 w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu. Śledz­two w tej spra­wie pro­wa­dzi­ła Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu.

Z usta­leń śledz­twa wyni­ka, że 26 lute­go 2019 r. Damian O. przy­szedł pod budy­nek przy ul. Koszy­ko­wej 19 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu po to, by wywo­łać w nim pożar. Po co? Tego pro­ku­ra­to­rzy nie wie­dzą.

- Nie zdo­ła­no wyja­śnić wszel­kich szcze­gó­łów doty­czą­cych moty­wów zacho­wa­nia oskar­żo­ne­go — wyja­śnia prok. Sta­ni­sław Bar. — Pew­nym nato­miast jest, że zamie­rzo­ny pożar był wyra­zem jego (lub oso­by, na któ­rej zle­ce­nie dzia­łał) nie­chę­ci do jed­nej z miesz­ka­nek budyn­ku.

Damian O. zapa­lił mate­riał wetknię­ty do szkla­nej butel­ki z ben­zy­ną, któ­rą następ­nie rzu­cił w kie­run­ku jed­ne­go z bal­ko­nów. Butel­ka nie roz­bi­ła się jed­nak i spa­dła na sto­ją­cy bez­po­śred­nio pod budyn­kiem samo­chód, któ­ry momen­tal­nie zajął się ogniem. Pło­mie­nie pło­ną­ce­go pojaz­du uszko­dzi­ły dwa inne, sto­ją­ce w jego pobli­żu, samo­cho­dy.

- W wyni­ku czyn­no­ści prze­pro­wa­dzo­nych bez­po­śred­nio po zda­rze­niu męż­czy­zna został szyb­ko ziden­ty­fi­ko­wa­ny i już następ­ne­go dnia doszło do jego zatrzy­ma­nia — rela­cjo­nu­je prok. Sta­ni­sław Bar. — W wyni­ku prze­szu­ka­nia miej­sca zamiesz­ka­nia Damia­na O. ujaw­nio­no ponad 15 gra­mów amfe­ta­mi­ny.

Damia­no­wi O. przed­sta­wio­no zarzut usi­ło­wa­nia spro­wa­dze­nia poża­ru zagra­ża­ją­ce­go życiu lub zdro­wiu wie­lu osób albo mie­niu w wiel­kich roz­mia­rach oraz znisz­cze­nia i uszko­dze­nia samo­cho­dów. Nato­miast w związ­ku z dys­po­no­wa­niem sub­stan­cją psy­cho­tro­po­wą Damian O. usły­szał zarzut z usta­wy o prze­ciw­dzia­ła­niu nar­ko­ma­nii. Męż­czy­zna przy­znał się do popeł­nie­nia zarzu­ca­nych mu czy­nów i zło­żył wyja­śnie­nia zbież­ne z poczy­nio­ny­mi usta­le­nia­mi.

Na wnio­sek pro­ku­ra­to­ra Damian O. został tym­cza­so­wo aresz­to­wa­ny. Za zarzu­ca­ne prze­stęp­stwa gro­zi oskar­żo­ne­mu kara, odpo­wied­nio, do 8 lat i do 10 lat pozba­wie­nia wol­no­ści.
Całe zda­rze­nie wstrzą­snę­ło miesz­kań­ca­mi Kędzie­rzy­na-Koź­la i zosta­ło uwiecz­nio­ne przez zapis osie­dlo­we­go moni­to­rin­gu. Film w sie­ci zoba­czy­ło kil­ka­dzie­siąt tysię­cy osób.

fot.policja

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting