Wiemy, jakie drogie będą remontowane w tym roku w Kędzierzynie-Koźlu

Na inwe­sty­cje dro­go­we mia­sto prze­wi­du­je wydać oko­ło 14 milio­nów zło­tych w 2020. W kolej­nych latach cze­ka nas dodat­ko­wo budo­wa łącz­ni­ka z obwod­ni­cą, któ­ry może pochło­nąć 70 mln zł.

Na wtor­ko­wej kon­fe­ren­cji władz Kędzie­rzy­na-Koź­la przed­sta­wio­no mię­dzy inny­mi zakres tego­rocz­nych wydat­ków mająt­ko­wych gmi­ny Kędzie­rzyn-Koź­le. — Mamy prze­wi­dzia­ny ponad 32 milio­ny zło­tych na inwe­sty­cje — mówi Artur Marusz­czak, wice­pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la. — Jest to zna­czą­co mniej, niż rok temu, kie­dy mie­li­śmy 73 mln zł.

Powo­dów obni­że­nia kwo­ty na inwe­sty­cje jest wie­le. To mię­dzy inny­mi koniecz­ność zor­ga­ni­zo­wa­nia pod­wy­żek dla nauczy­cie­li i wie­lu innych wydat­ków. Na co pój­dą wspo­mnia­ne 32 milio­ny? Naj­waż­niej­sze inwe­sty­cje to te w infra­struk­tu­rę dro­go­wą. Jed­ną z nich jest pla­no­wa­ny łącz­nik z obwod­ni­cą. Na razie mia­sto zle­ci­ło przy­go­to­wa­nie jego doku­men­ta­cji tech­nicz­nej.

Uli­ce, któ­re będą remon­to­wa­ne w tym roku to: Mościc­kie­go, Her­ber­ta, Krzy­wa, Nad­rzecz­na, Tuwi­ma, Kościel­na, Zaścia­nek i kil­ka innych. — Oprócz tego koń­czy­my ul. Anny i Pira­mo­wi­cza — doda­je Artur Marusz­czak.

W przy­szłym roku remon­to­wa­ne będą praw­do­po­dob­nie uli­ce: Gaj­dzi­ka, Nek­ta­ro­wa, Wało­wa, Czer­wiń­skie­go i przy­le­głe do Ryn­ku. W tej kaden­cji powin­na się zakoń­czyć prze­bu­do­wa wszyst­kich dróg przy­le­ga­ją­cych do głów­ne­go pla­cu w Koź­lu.

W sumie na dro­gi mia­sto wyda w tym roku co naj­mniej 14 milio­nów zł. Kolej­ne inwe­sty­cje zwią­za­ne z eko­lo­gią, to m.in. budo­wa ście­żek pie­szo-rowe­ro­wych na Plan­tach, nowe nasa­dze­nia i ław­ki. Do tego docho­dzi zago­spo­da­ro­wa­nie tere­nu daw­ne­go lodo­wi­ska na osie­dlu Azo­ty.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting