Więcej karetek do dyspozycji chorych w Kędzierzynie-Koźlu

Przy uli­cy Judy­ma sta­cjo­nu­ją obec­nie trzy zespo­ły ratow­nic­twa. Są w goto­wo­ści do trans­por­tu pacjen­tów do szpi­ta­li poza tere­nem powia­tu.

Stan­dar­do­wo w kędzie­rzyń­skim Śród­mie­ściu sta­cjo­no­wa­ły dwie karet­ki. To zabez­pie­cza­ło potrze­by zdro­wot­ne miesz­kań­ców. Ale w związ­ku z zagro­że­niem zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem, koziel­ski szpi­tal powia­to­wy przy uli­cy Roose­vel­ta został prze­kształ­co­ny w zakaź­ny.

W związ­ku z tym pacjen­ci wyma­ga­ją­cy opie­ki szpi­tal­nej nie­zwią­za­nej z epi­de­mią muszą być trans­por­to­wa­ni do innych lecz­nic. Na przy­kład w Opo­lu, Strzel­cach Opol­skich, Krap­ko­wi­cach czy Głub­czy­cach.

Wła­śnie dla­te­go przy uli­cy Judy­ma sta­cjo­nu­je teraz jed­na karet­ka wię­cej.

- Woje­wo­da Opol­ski pod­jął decy­zję o prze­su­nię­ciu karet­ki pogo­to­wia z Pol­skiej Cere­kwi do Kędzie­rzy­na na ul. Judy­ma — poin­for­mo­wał Adam Leci­bil, rzecz­nik pra­so­wy Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.- Od teraz więc sta­cjo­nu­ją w tym miej­scu trzy zespo­ły ratow­nic­twa. Decy­zja wyni­ka z koniecz­no­ści zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa miesz­kań­com, któ­rzy znaj­dą się w sytu­acji bez­po­śred­nie­go zagro­że­nia życia i zaj­dzie koniecz­ność trans­por­tu cho­re­go do wyzna­czo­nej przez dys­po­zy­to­ra pla­ców­ki w regio­nie.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting