» W Grupie Azoty ZAK S.A. trwają także prace przy budowie nowej bramy głównej. Słynne biuro przepustek zostało w minionym tygodniu rozebrane.

Rusza budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Azoty Kędzierzyn

Inwe­sty­cja kosz­to­wać będzie ponad 40 mln zł, z cze­go 21,5 mln zł pochło­nie budo­wa głów­ne­go gma­chu.

» W Grupie Azoty ZAK S.A. trwają także prace przy budowie nowej bramy głównej. Słynne biuro przepustek zostało w minionym tygodniu rozebrane.

» W Gru­pie Azo­ty ZAK S.A. trwa­ją tak­że pra­ce przy budo­wie nowej bra­my głów­nej. Słyn­ne biu­ro prze­pu­stek zosta­ło w minio­nym tygo­dniu roze­bra­ne.

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. to nie tyl­ko naj­więk­szy pra­co­daw­ca w mie­ście, ale rów­nież fir­ma z potęż­nym poten­cja­łem inno­wa­cyj­no-roz­wo­jo­wym. Temu ostat­nie­mu ma słu­żyć budo­wa Cen­trum Badaw­czo-Roz­wo­jo­we­go. Nie­daw­no kędzie­rzyń­ska spół­ka zawar­ła umo­wę z gene­ral­nym wyko­naw­cą wspo­mnia­ne­go cen­trum. W wyni­ku prze­pro­wa­dzo­ne­go postę­po­wa­nia prze­tar­go­we­go nowy obiekt wybu­du­je kon­sor­cjum firm: „Invest Bud” Patryk Moszek oraz „Wema” Kom­plek­so­we Robo­ty Budow­la­ne i Wykoń­cze­nio­we.

Sza­co­wa­ny czas reali­za­cji zada­nia wyno­si 52 tygo­dnie od dnia pod­pi­sa­nia umo­wy, choć może na to mieć wpływ roz­wój sytu­acji epi­de­micz­nej w kra­ju. Nowy obiekt powsta­nie tuż za budyn­kiem dyrek­cji Gru­py Azo­ty ZAK S.A. i będzie wydzie­lo­ny ze stre­fy zamknię­tej zakła­du. Jesz­cze w czerw­cu br. nastą­pi prze­ka­za­nie pla­cu budo­wy gene­ral­ne­mu wyko­naw­cy.

Cen­trum Badaw­czo-Roz­wo­jo­we (tzw. CBR II) to kon­ty­nu­acja uru­cho­mio­ne­go w 2018 r. Labo­ra­to­rium Badań Apli­ka­cyj­nych i Roz­wo­jo­wych (CBR I), któ­re dało Gru­pie Azo­ty ZAK S.A. moż­li­wość odtwa­rza­nia w ska­li labo­ra­to­ryj­nej pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych i prze­pro­wa­dza­nia badań na otrzy­my­wa­nych pro­duk­tach. Uru­cho­mie­nie CBR II pozwo­li kędzie­rzyń­skiej spół­ce na posze­rze­nie ska­li i zakre­su dotych­cza­so­wych dzia­łań, sta­no­wiąc istot­ne wspar­cie jej dzia­łal­no­ści badaw­czo-roz­wo­jo­wej, szcze­gól­nie w seg­men­cie Oxo­plast. War­tość zada­nia to ponad 40 mln zł, z cze­go 21,5 mln zł pochło­nie budo­wa obiek­tu. Na reali­za­cję inwe­sty­cji Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. pozy­ska­ła dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Inte­li­gent­ny Roz­wój.

Gru­pa Azo­ty Zakła­dy Azo­to­we Kędzie­rzyn S.A. to pro­du­cent nawo­zów azo­to­wych odzna­cza­ją­cych się wyjąt­ko­wy­mi para­me­tra­mi wysiew­ny­mi oraz alko­ho­li OXO i pla­sty­fi­ka­to­rów, w tym pierw­sze­go pol­skie­go pla­sty­fi­ka­to­ra nie­fta­la­no­we­go. Kędzie­rzyń­skie pro­duk­ty, takie jak ZAKsan®, Sal­mag®, RSM®, Oxo­vi­flex® i NOXy®, znaj­du­ją zasto­so­wa­nie w wie­lu sek­to­rach gospo­dar­ki: rol­nic­twie, budow­nic­twie, prze­twór­stwie che­micz­nym, prze­my­śle two­rzy­wo­wym i moto­ry­za­cyj­nym. Spół­ka posia­da wła­sną elek­tro­cie­płow­nię, port zała­dun­ko­wy, świad­czy spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi labo­ra­to­ryj­ne. Jest wła­ści­cie­lem i głów­nym spon­so­rem klu­bu siat­kar­skie­go Gru­pa Azo­ty ZAKSA Kędzie­rzyn-Koź­le.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting