Lada dzień ruszy przebudowa kozielskiego szpitala

Inwe­sty­cja obej­mu­je mię­dzy inny­mi prze­bu­do­wę blo­ku ope­ra­cyj­ne­go oraz OIOM. Więk­szość pie­nię­dzy na ten cel pocho­dzi z Unii.

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zespół Opie­ki Zdro­wot­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu to naj­więk­szy szpi­tal powia­to­wy w woje­wódz­twie. Ostat­nią dużą prze­bu­do­wę prze­szedł dzie­więć lat temu, kie­dy powsta­ło nowe skrzy­dło po stro­nie połu­dnio­wej. Cały czas lecz­ni­ca nie speł­nia­ła jed­nak suro­wych unij­nych prze­pi­sów doty­czą­cych stan­dar­dów lecze­nia w pla­ców­kach medycz­nych. Kolej­na roz­bu­do­wa ma to zmie­nić.

Szpi­tal zakoń­czył prze­targ na roz­bu­do­wę blo­ku ope­ra­cyj­ne­go i budo­wę Oddzia­łu Inten­syw­nej Opie­ki Medycz­nej. Jesz­cze w tym mie­sią­cu SP ZOZ ma pod­pi­sać umo­wę z wyko­naw­cą zada­nia. OIOM zmie­ni loka­li­za­cję, a na koń­cu wypo­sa­żo­ny zosta­nie w naj­now­szą apa­ra­tu­rę. Łącz­nie znaj­dzie się tam dzie­więć łóżek z kar­dio­mo­ni­to­ra­mi pod­łą­czo­ny­mi do cen­tra­li moni­to­ru­ją­cej. Do tego tra­fią tam też nowe spe­cja­li­stycz­ne apa­ra­ty do rato­wa­nia życia. To wszyst­ko pochło­nie aż 8 mln zł, z tego 6 mln szpi­tal i powiat zdo­by­li z unii, 2 mln pocho­dzą z budże­tu kędzie­rzyń­skie­go sta­ro­stwa. Dru­gi pro­jekt opie­wa na 4 mln zł, z tego ponad 3 mln uda­ło się zdo­być z unii, resz­ta to wkład sta­ro­stwa powia­to­we­go.

- W ramach tego pro­jek­tu roz­bu­do­wu­je­my blok ope­ra­cyj­ny, roz­sze­rza­my dzia­łal­ność sal ope­ra­cyj­nych, mowa o salach dedy­ko­wa­nych laryn­go­lo­gii i oku­li­sty­ce, wszę­dzie tam tra­fi dużo nowe­go sprzę­tu dla pacjen­tów, znaj­dzie się tam tak­że pokój wybu­dzeń z nowy­mi łóż­ka­mi oraz cen­tra­la moni­to­ru­ją­ca pacjen­ta — infor­mu­je dyrek­tor szpi­ta­la Jaro­sław Koń­czy­ło.

W szpi­ta­lu trwa­ją cią­głe moder­ni­za­cje, a pla­ców­ka z każ­dym mie­sią­cem sta­je się bar­dziej nowo­cze­sna. Nie­daw­no nowy sprzęt tra­fił na tam­tej­szą neo­na­to­lo­gię, a SP ZOZ pod­pi­sał umo­wę z kar­dio­lo­giem dzie­cię­cym z Zabrza. Wcze­śniej spo­ro nowej, bar­dzo nowo­cze­snej apa­ra­tu­ry tra­fi­ło na kil­ka oddzia­łów w Koź­lu.

- Teraz czas na naj­więk­szą po latach roz­bu­do­wę lecz­ni­cy — pod­su­mo­wu­je dyrek­tor Koń­czy­ło.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting