Grupa Azoty finalizuje pakiet finansowania korporacyjnego

1088

Zawarta 26 lipca 2018 r. z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowa kredytowa w kwocie do 500 mln zł stanowi dopełnienie zapotrzebowania Grupy Azoty na strategiczne inwestycje do 2026 roku.

Podpisana umowa kredytowa to już ostatni krok w kierunku zabezpieczenia finansowania długoterminowego dla inwestycji o fundamentalnym znaczeniu nie tylko dla rozwoju Grupy Azoty, ale również gospodarek lokalnych w których funkcjonujemy – podkreśla Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty ds. finansowych. Dzięki wykorzystaniu sprzyjających warunków na rynku finansowym i doskonałym wynikom ekonomicznym Grupy Azoty za rok ubiegły, udało nam się zoptymalizować warunki kredytu, tak aby jego spłata przypadała na lata 2022 do 2028, a więc poza okresem maksymalnych wydatków na strategiczne projekty, które winny już przynosić oczekiwany wzrost EBITDA Grupy – dodaje Paweł Łapiński.

II Umowa z EBOiR w kwocie 500 mln PLN została zawarta na okres do 10 lat, z ratalnym harmonogramem spłat rozpoczynającym się w ciągu trzech lat od daty jej zawarcia. Jednocześnie został zawarty z EBOiR aneks do umowy długoterminowego finansowania z 28 maja 2015 roku w kwocie 150 mln PLN, mający na celu zharmonizowanie istotnych warunków obu umów.
Umowy EBOiR stanowią integralną część pakietu finansowania długoterminowego Grupy Azoty S.A. W ramach obowiązującej strategii finansowania Spółka zawarła w styczniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym długoterminową umowę kredytu w kwocie 145 mln EUR oraz w czerwcu z konsorcjum banków umowy zwiększające kredyt do 3 mld złotych. Zawarcie spójnego pakietu umów finansowania korporacyjnego Grupy, umożliwi zapewnienie finansowania strategicznego projektu Polimery Police w formule project finance.

W ramach przyznanych właśnie środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju sfinansowany zostanie pakiet zadań inwestycyjnych zlokalizowanych w Tarnowie i ukierunkowanych na zwiększenie efektywności istniejących instalacji skutkujące m.in. redukcją emisji dwutlenku węgla o około 130 tysięcy ton rocznie oraz wprowadzenie nowych, zaawansowanych produktów. Pakiet ten, o łącznej wartości ok. 564 mln zł, obejmuje m.in. takie zadania jak: intensyfikacja instalacji kwasu azotowego technicznego do 1050 ton na dobę, budowa instalacji neutralizacji strąceniowej, instalacja neutralizacji azotanu amonu czy Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju.
Kluczowe spółki zależne: Grupa Azoty Puławy, Grupa Azoty Kędzierzyn i Grupa Azoty Police równolegle zawarły z EBOiR nową umowę gwarancji za zobowiązania Grupy Azoty S.A. wynikające z umowy, każda do wysokości 200 mln PLN. Jest to zgodne z jednolitym mechanizmem zabezpieczenia umów stosowanych przez Grupę Azoty.

*
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju to jeden z najważniejszych banków multilateralnych, finansujący strategiczne dla Grupy Azoty projekty korporacyjne, który jednocześnie jest akcjonariuszem Grupy Azoty.

Dzięki wysokim standardom EBOiR w zakresie oceny finansowanych projektów inwestycyjnych, zarówno pod względem ich efektywności ekonomicznej, jak również polityki ekologicznej, społecznej oraz informacyjnej, Grupa Azoty zapewnia sobie wysoką ocenę zdolności kredytowej, a tym samym korzystne marże długoterminowego finansowania dostępne dla dużych i stabilnych korporacji, a jednocześnie konsekwentnie wdraża najlepsze projekty inwestycyjne w oparciu o BAT, które są przyjazne dla środowiska oraz pozytywnie oceniane przez wszystkich interesariuszy (w tym również społeczność lokalną).

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting