Brutalny gwałt na 17-latce z Kędzierzyna-Koźla

Spraw­cy gro­zi do 12 lat wię­zie­nia. Sąd aresz­to­wał go na trzy mie­sią­ce.

Do Sądu Rejo­no­we­go w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu tra­fił akt oskar­że­nia prze­ciw­ko Bog­da­no­wi R. (20 lat), któ­re­mu zarzu­ca się zgwał­ce­nie 17 – let­niej kobie­ty. Śledz­two w tej spra­wie prze­pro­wa­dzi­ła Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu.

Z poczy­nio­nych w toku postę­po­wa­nia przy­go­to­waw­cze­go usta­leń wyni­ka, że w nocy 11/12 maja 2019 r. na tere­nie leśnym przy Al. Jana Paw­ła II w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu mia­ła miej­sce impre­za, w któ­rej brał udział Bog­dan R.Wśród uczest­ni­ków spo­tka­nia była rów­nież pokrzyw­dzo­na. W momen­cie, gdy odda­li­ła się od towa­rzy­stwa, Bog­dan R. zaata­ko­wał ją, ude­rza­jąc kobie­tę pał­ką tele­sko­po­wą w tył gło­wy, a następ­nie dusząc dopu­ścił się wobec niej zgwał­ce­nia.

Oskar­żo­ny spo­wo­do­wał u pokrzyw­dzo­nej licz­ne obra­że­nia cia­ła, któ­re zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne jako naru­sza­ją­ce czyn­no­ści narzą­du cia­ła i powo­du­ją­ce roz­strój zdro­wia na czas nie prze­kra­cza­ją­cy 7 dni. Bez­po­śred­nio po zda­rze­niu pokrzyw­dzo­na zło­ży­ła zawia­do­mie­nie o prze­stęp­stwie, w kon­se­kwen­cji cze­go, jesz­cze tej samej nocy, doszło do zatrzy­ma­nia oskar­żo­ne­go.

W skła­da­nych w toku śledz­twa wyja­śnie­niach oskar­żo­ny nie przy­znał się do popeł­nie­nia zarzu­ca­ne­go mu czy­nu i zaprze­czył aby z jego udzia­łem doszło do opi­sa­nych zda­rzeń. W świe­tle jed­nak­że zgro­ma­dzo­nych dowo­dów w tym uzy­ska­nej opi­nii bio­lo­gicz­nej, wyja­śnie­nia Bog­da­na R. zosta­ły oce­nio­no jako wyłącz­nie wyraz obra­nej prze­zeń linii obro­ny.

Za prze­stęp­stwo z art. 197 § 1 kk oskar­żo­ne­mu gro­zi kara pozba­wie­nia wol­no­ści w wymia­rze od 2 do 12 lat.

Na wnio­sek pro­ku­ra­to­ra Bog­dan R. został tym­cza­so­wo aresz­to­wa­ny i w aresz­cie śled­czym ocze­ku­je on roz­po­czę­cia pro­ce­su.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting