Adrian Czubak pełnomocnikiem PiS w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Woje­wo­da opol­ski pokie­ru­je lokal­nym struk­tu­ra­mi par­tii w naj­bliż­szym cza­sie.

Infor­ma­cję taką na spe­cjal­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej prze­ka­za­ła Vio­let­ta Porow­ska, sze­fo­wa woje­wódz­kich struk­tur Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści. Przed­sta­wi­ła ona listę 10 peł­no­moc­ni­ków powia­to­wych. Funk­cję tę w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim będzie spra­wo­wał Adrian Czu­bak, urzę­du­ją­cy woje­wo­da opol­ski.

Zanim otrzy­mał nomi­na­cję na sta­no­wi­sko woje­wo­dy, przez kil­ka­na­ście lat zwią­za­ny był z bran­żą finan­so­wą i budow­la­ną. Był rów­nież wice­pre­ze­sem zarzą­du Agen­cji Roz­wo­ju Opolsz­czy­zny S.A. w Opo­lu oraz pre­ze­sem Opol­skie­go Regio­nal­ne­go Fun­du­szu Porę­czeń Kre­dy­to­wych w Opo­lu.

Czu­bak będzie peł­nił rów­nież funk­cję peł­no­moc­ni­ka PiS w powie­cie strze­lec­kim. Vio­let­ta Porow­ska zosta­ła z kolei peł­no­moc­ni­kiem w Opo­lu.

- Teraz cze­ka­ją nas wybo­ry pre­zy­denc­kie, któ­re będą kolej­nym spraw­dzia­nem dla opol­skich struk­tur powia­to­wych Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści — pod­kre­śla­ła na kon­fe­ren­cji Vio­let­ta Porow­ska. — Dla nas waż­ne jest, żeby te struk­tu­ry mia­ły sil­nych lide­rów, któ­rzy zmo­bi­li­zu­ją do wiel­kiej pra­cy — mówi Vio­let­ta Porow­ska, sze­fo­wa PiS w regio­nie. — Jestem prze­ko­na­na, że z takim wiel­kim impe­tem idzie­my w nowy rok, w nowe wyzwa­nia. To przede wszyst­kim kam­pa­nia pre­zy­denc­ka. W cza­sie wybo­rów do par­la­men­tu pol­skie­go poka­za­li­śmy, że struk­tu­ry potra­fią bar­dzo wytrwa­le, wręcz nie­złom­nie pra­co­wać. Odbi­li­śmy, zawal­czy­li­śmy o Opolsz­czy­znę.

Nawią­za­ła tym samym do bar­dzo dobre­go wyni­ku PiS na Opolsz­czyź­nie w paź­dzier­ni­ko­wych wybo­rach. Zjed­no­czo­na pra­wi­ca wpro­wa­dzi­ła do Sej­mu pię­ciu swo­ich posłów, o jed­ne­go wię­cej od Koali­cji Oby­wa­tel­skiej. Na listę PiS gło­so­wa­ło u nas 37 proc. wybor­ców, tj. 152 tysią­ce osób. To aż o 63 pro­cent wię­cej, niż w poprzed­nich wybo­rach par­la­men­tar­nych. Jed­no­cze­śnie to naj­wyż­szy wzrost popar­cia w całej Pol­sce. Żad­ne inne woje­wódz­kie struk­tu­ry PiS nie popra­wi­ły wyni­ku o wię­cej, niż 60 pro­cent.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting