Zyski spółki to korzyści także dla regionu

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. zna­ko­mi­cie weszła w 2019 rok, notu­jąc po pierw­szym kwar­ta­le zysk net­to na pozio­mie 47 mln zł. Co rów­nie waż­ne, wypra­co­wy­wa­ne wyni­ki będą nadal kołem zama­cho­wym roz­wo­ju Kędzie­rzy­na-Koź­la i Opolsz­czy­zny.

Na ten ostat­ni ele­ment, czy­li utrzy­ma­nie sta­tu­su kędzie­rzyń­skich zakła­dów jako samo­dziel­ne­go pod­mio­tu, szcze­gól­nie moc­ny akcent poło­żył pre­zes Gru­py Azo­ty, gosz­cząc w czerw­cu na Dniach Che­mi­ka.

– Zakła­dy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu są bar­dzo moc­nym punk­tem Gru­py Azo­ty. Były, są i będą – pod­kre­ślił w swo­im wystą­pie­niu dr Woj­ciech War­dac­ki.

To bar­dzo waż­na dekla­ra­cja, gdyż rok­rocz­nie budżet gmi­ny zasi­la kil­ka­dzie­siąt milio­nów zło­tych w posta­ci podat­ków pła­co­nych przez che­micz­ne­go poten­ta­ta. Ozna­cza to, że dobre wyni­ki finan­so­we Gru­py Azo­ty ZAK S.A. są zna­ko­mi­tą wia­do­mo­ścią nie tyl­ko dla pra­cow­ni­ków spół­ki, lecz dla wszyst­kich miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la i regio­nu. A jest się z cze­go cie­szyć, gdyż po bar­dzo trud­nym roku 2018, w któ­rym naj­więk­si kon­ku­ren­ci Gru­py Azo­ty na euro­pej­skich ryn­kach popa­dli w poważ­ne kło­po­ty, kędzie­rzyń­ska fir­ma zdo­ła­ła wypra­co­wać zysk na pozio­mie 16 mln zł.

– Rok 2018 nie był dla nas korzyst­ny bio­rąc pod uwa­gę sytu­ację makro­eko­no­micz­ną. Trud­ne warun­ki na ryn­ku nawo­zo­wym, czyn­ni­ki pogo­do­we i kon­ku­ren­cyj­ny wzrost impor­tu nie sprzy­ja­ły dzia­łal­no­ści han­dlo­wej. Spo­ra część nega­tyw­nych czyn­ni­ków, zwłasz­cza stro­na kosz­to­wa, była od nas nie­za­leż­na. Chciał­bym pod­kre­ślić, że bar­dzo dużą rolę w osią­gnię­ciu zysku ode­gra­ła zało­ga fir­my na wszyst­kim szcze­blach. Sta­nę­ła na wyso­ko­ści zada­nia, prze­pro­wa­dza­jąc sze­reg dzia­łań opty­ma­li­za­cyj­nych – oce­nia Artur Kamiń­ski, wice­pre­zes zarzą­du odpo­wie­dzial­ny za finan­se w Gru­pie Azo­ty ZAK S.A.

Rok 2019, m.in. dzię­ki znacz­nie korzyst­niej­szym niż w poprzed­nim okre­sie cenom gazu, jak i lep­szej sytu­acji na ryn­ku nawo­zo­wym, jest dla Gru­py Azo­ty ZAK S.A. zde­cy­do­wa­nie lep­szy. W pierw­szym kwar­ta­le spół­ka wypra­co­wa­ła zysk net­to w kwo­cie 47 mln zł przy przy­cho­dach ze sprze­da­ży na pozio­mie 529 mln zł. Odno­to­wa­ne wyni­ki są lep­sze niż w ana­lo­gicz­nym okre­sie roku 2018, gdy pierw­sze trzy mie­sią­ce wów­czas Spół­ka zamknę­ła zyskiem w kwo­cie 36 mln zł.

Te zna­ko­mi­te wskaź­ni­ki pod­czas pik­ni­ku zor­ga­ni­zo­wa­ne­go z oka­zji Dni Che­mi­ka pod­su­mo­wał pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A. Sła­wo­mir Lip­kow­ski, stwier­dza­jąc krót­ko, lecz jed­no­znacz­nie:

– Sytu­acja naszej spół­ki jest bar­dzo dobra i wszy­scy, jako zarząd i pra­cow­ni­cy, mamy powo­dy do zado­wo­le­nia – stwier­dził pre­zes Lip­kow­ski. Następ­nie zapro­sił miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la do dorocz­nej zaba­wy, któ­rą tym razem uświet­ni­ły gwiaz­dy sce­ny muzycz­nej: Jula i zespół Myslo­vitz oraz gwiaz­dy spor­tu na cze­le z mistrzem świa­ta w sko­kach nar­ciar­skich Dawi­dem Kubac­kim i jego kole­ga­mi z repre­zen­ta­cji: Ste­fa­nem Hulą oraz Jaku­bem Wol­nym.

War­to przy­po­mnieć, że wyraź­na popra­wa wyni­ków finan­so­wych Gru­py Azo­ty ZAK S.A. wzglę­dem pierw­sze­go kwar­ta­łu roku 2018 to nie tyl­ko efekt umie­jęt­ne­go wyko­rzy­sta­nia coraz lep­szej koniunk­tu­ry na ryn­ku nawo­zów, ale tak­że podej­mo­wa­nia przez spół­kę dzia­łań zmie­rza­ją­cych do przy­spie­sze­nia dostaw oraz uła­twie­nia dostę­pu nabyw­ców do pro­duk­tów Gru­py Azo­ty ZAK S.A. Przy­czy­ni­ło się do tego mię­dzy inny­mi otwar­cie modu­ło­wej bazy do obsłu­gi sprze­da­ży nawo­zów płyn­nych RSM, któ­ra w pierw­szym kwar­ta­le roku 2019 zosta­ła uru­cho­mio­na w Świd­ni­cy.

– Baza to czter­na­ście zbior­ni­ków o łącz­nej pojem­no­ści 1850 ton. Zosta­ła ulo­ko­wa­na w stra­te­gicz­nym punk­cie. Jest dobrze sko­mu­ni­ko­wa­na z naszy­mi zakła­da­mi dzię­ki połą­cze­niom kole­jo­wym, za pośred­nic­twem któ­rych nawo­zy są dostar­cza­ne w cyster­nach. Nato­miast klien­ci – zarów­no z kra­ju jak i z zagra­ni­cy – mają łatwy dojazd do bazy dro­ga­mi kra­jo­wy­mi i auto­stra­dą A4 – pod­kre­śla Artur Kamiń­ski, wice­pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

Te i sze­reg innych dzia­łań, podej­mo­wa­nych przez Zarząd w celu uspraw­nie­nia funk­cjo­no­wa­nia samej Spół­ki oraz jej kana­łów dys­try­bu­cyj­nych, skut­ku­ją umac­nia­niem zna­cze­nia Gru­py Azo­ty ZAK S.A. na kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych ryn­kach oraz wzro­stem pozy­cji Spół­ki w ramach Gru­py Azo­ty.

Wyra­zem uzna­nia dla tych dzia­łań są posta­no­wie­nia Zwy­czaj­ne­go Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia Akcjo­na­riu­szy spół­ki, któ­re zebra­ło się 17 czerw­ca. W jego trak­cie zatwier­dzo­no spra­woz­da­nie finan­so­we spół­ki za rok obro­to­wy 2018, skon­so­li­do­wa­ne spra­woz­da­nie finan­so­we Gru­py Kapi­ta­ło­wej za rok obro­to­wy 2018, spra­woz­da­nie zarzą­du z dzia­łal­no­ści spół­ki oraz Gru­py kapi­ta­ło­wej za rok obro­to­wy 2018, a tak­że spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści Rady Nad­zor­czej w roku obro­to­wym 2018. Zwy­czaj­ne Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Akcjo­na­riu­szy udzie­li­ło człon­kom zarzą­du oraz człon­kom Rady Nad­zor­czej spół­ki abso­lu­to­rium z wyko­na­nia przez nich obo­wiąz­ków w roku obro­to­wym 2018.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting