Zostań akademickim Ambasadorem Grupy Azoty

Stu­den­ci IIIII roku uni­wer­sy­te­tów, uczel­ni tech­nicz­nych, eko­no­micz­nych i przy­rod­ni­czych przy­czy­nią się do pro­mo­wa­nia Gru­py jako atrak­cyj­ne­go pra­co­daw­cy wśród mło­dzie­ży.
„Amba­sa­dor Mar­ki Gru­pa Azo­ty” – to nowy pro­gram, któ­re­go celem jest budo­wa pro­fe­sjo­nal­ne­go wize­run­ku Gru­py jako pra­co­daw­cy w śro­do­wi­skach aka­de­mic­kich. Chcąc wziąć udział w tym przed­się­wzię­ciu, wystar­czy wypeł­nić krót­ki for­mu­larz apli­ka­cyj­ny do Pro­gra­mu Amba­sa­dor Mar­ki Gru­pa Azo­ty na stro­nie gru­pa azoty.com/ambasador mar­ki i załą­czyć aktu­al­ne CV.

W zało­że­niu pro­gra­mu dyna­micz­ny, kre­atyw­ny amba­sa­dor peł­nią­cy funk­cję repre­zen­tan­ta na uczel­ni może w znacz­nym stop­niu pod­nieść zain­te­re­so­wa­nie dzia­ła­nia­mi Gru­py Azo­ty, a tak­że zbu­do­wać jej pozy­tyw­ny wize­ru­nek jako pożą­da­ne­go pra­co­daw­cy. Amba­sa­do­rzy Mar­ki, stu­den­ci IIIII roku, będą odpo­wie­dzial­ni za bie­żą­ce śle­dze­nie dzia­łań Gru­py Azo­ty w mediach bran­żo­wych, prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji oraz wspar­cie przy orga­ni­za­cji spo­tkań, semi­na­riów, warsz­ta­tów, wyda­rzeń o cha­rak­te­rze pro­mo­cyj­nym. Będą uczest­ni­czy­li tak­że w orga­ni­za­cji sto­isk pod­czas uczel­nia­nych tar­gów pra­cy, zamiesz­cza­niu mate­ria­łów infor­ma­cyj­no-pro­mo­cyj­nych na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych. Będą sta­no­wi­li pomost pomię­dzy Gru­pą a śro­do­wi­skiem stu­denc­kim. Dzię­ki dobre­mu dostę­po­wi do infor­ma­cji będą mogli być pod­sta­wo­wym źró­dłem wie­dzy o Gru­pie dla swo­ich kole­ża­nek i kole­gów stu­den­tów. W zamian za sku­tecz­ną pro­mo­cję Gru­py Azo­ty Amba­sa­do­rów cze­kać będą bene­fi­ty, w tym rów­nież mate­rial­ne. W zamian za współ­pra­cę stu­den­ci otrzy­ma­ją m.in. mie­sięcz­ne sty­pen­dia amba­sa­dor­skie, bile­ty komu­ni­ka­cji miej­skiej, moż­li­wość zwie­dza­nia zakła­dów.
– Gru­pa Azo­ty aktyw­nie reagu­je na zmia­ny, jakie zacho­dzą w rze­czy­wi­sto­ści gospo­dar­czej. Wdra­ża­my wie­le uspraw­nień zarząd­czych, któ­re pozwa­la­ją nam sku­tecz­nie kon­ku­ro­wać w ska­li mię­dzy­na­ro­do­wej. Ze szcze­gól­nym zain­te­re­so­wa­niem pod­cho­dzi­my do obsza­ru badań, roz­wo­ju i inno­wa­cji, co okre­śli­li­śmy jako jed­no z prio­ry­te­to­wych zadań w zak­tu­ali­zo­wa­nej w ubie­głym roku stra­te­gii. Dla tak szyb­ko zmie­nia­ją­cej się i roz­wi­ja­ją­cej Gru­py koniecz­ne jest tak­że poszu­ki­wa­nie ludzi, któ­rzy już w nie­da­le­kiej przy­szło­ści będą sta­no­wi­li o sile naszej fir­my. Chce­my, aby pra­co­wa­li dla nas naj­lep­si z naj­lep­szych. Musi­my ich do tego prze­ko­nać i zachę­cić. Wzmac­nia­nie pro­fe­sjo­nal­ne­go wize­run­ku pra­co­daw­cy sta­je się zatem koniecz­no­ścią. Jed­nym ze spo­so­bów wzmac­nia­nia tegoż wize­run­ku ma być nasz nowy pro­gram „Amba­sa­dor Mar­ki Gru­pa Azo­ty” – pod­kre­śla dr Woj­ciech War­dac­ki, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty. Pro­gra­my amba­sa­dor­skie od wie­lu lat cie­szą się dużą popu­lar­no­ścią wśród naj­więk­szych świa­to­wych kor­po­ra­cji, dba­ją­cych o jakość kadr. Podą­ża­jąc ich tro­pem, a jed­no­cze­śnie chcąc pozo­stać kon­ku­ren­cyj­nym na ryn­ku che­micz­nym, Gru­pa Azo­ty two­rzy wła­sny pro­gram.
– Aby zostać Amba­sa­do­rem Mar­ki Gru­pa Azo­ty, nie trze­ba być stu­den­tem che­mii. Podob­nie jak pra­cow­ni­cy Gru­py Azo­ty to nie tyl­ko uta­len­to­wa­ni che­mi­cy, ale tak­że absol­wen­ci innych kie­run­ków, tak i Amba­sa­do­ra­mi Mar­ki mają być oso­by repre­zen­tu­ją­ce uczel­nie wyż­sze o róż­nych pro­fi­lach kształ­ce­nia – pod­kre­śla Grze­gorz Kądzie­law­ski, wice­pre­zes Gru­py Azo­ty.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting