Znamy harmonogram imprez biegowych w Kędzierzynie-Koźlu na 2021 rok

Na Grand Prix Kędzie­rzy­na-Koź­la zło­ży się w sumie sie­dem imprez.

Kędzie­rzy­nia­nie polu­bi­li bie­ga­nie. Na odby­wa­ją­ce się w naszym mie­ście zawo­dy chęt­nie przy­jeż­dża­ją tak­że bie­ga­cze z innych miast. Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji poin­for­mo­wał wła­śnie, jakie impre­zy cze­ka­ją nas w tym roku.

I tak 29 maja odbę­dzie się XI Bieg Kozioł­ków na dystan­sie 10 km. Z kolei 26 czerw­ca odbę­dzie się bieg leśny Gru­ba Dycha na Dąbro­wie.

19 wrze­śnia miło­śni­cy bie­ga­nia wezmą udział w kolej­nej edy­cji Gaz Sys­te­mu na Piąt­kę, a 10 paź­dzier­ni­ka będzie oka­zja do spró­bo­wa­nia swo­ich sił w pół­ma­ra­to­nie leśnym.

23 paź­dzier­ni­ka zor­ga­ni­zo­wa­ny będzie mini mara­ton Man­ha­tan (4 km), zaś dzień póź­niej XIX Mara­ton Odrzań­ski. Cykl imprez zakoń­czy 5 grud­nia Bieg Miko­łaj­ko­wy na 10km.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting