Znamy ceny biletów i datę otwarcia Wodnego oKKa

Szcze­gó­ły ujaw­ni­ła dziś dyrek­tor Miej­skie­go Ośrod­ka Spor­tu i Rekre­acji.

Base­ny zewnętrz­ne Wod­ne­go oKKa zosta­ną otwar­te już w naj­bliż­szą sobo­tę o godzi­nie 10:00. Na miej­scu będą ani­ma­to­rzy, któ­rzy zapew­nią wie­le atrak­cji naj­młod­szym. W week­en­dy obiekt będzie czyn­ny od 10:00 do 18:00, a w tygo­dniu od 12:00 do 18:00 aż do zakoń­cze­nia roku szkol­ne­go. Potem w okre­sie waka­cyj­nym od 10:00 do 18:00

Wod­ne oKKo to jeden z naj­no­wo­cze­śniej­szych obiek­tów tego typu w tej czę­ści Pol­ski. Oprócz base­nów będą rwą­ca rze­ka, zjeż­dżal­nie, sztucz­na fala, wod­ne “kara­bi­ny” i wie­le innych.

- W dużym base­nie tem­pe­ra­tu­ra wody wynie­sie nie mniej niż 20 stop­ni. W bro­dzi­ku nato­miast i na wod­nym pla­cu zabaw woda będzie pod­grza­na do 28 stop­ni, żeby naj­młod­si nam nie zmar­z­li — mówi Zeno­na Kuś, dyrek­tor Miej­skie­go Ośrod­ka Spor­tu i Rekre­acji.

Doro­śli za cało­dnio­wy bilet zapła­cą 9 zło­tych, a dzie­ci od 1 zł do 6 zł. Po 15.00 wstęp będzie tań­szy o kolej­no 3 i 2 zło­te. Bilet rodzin­ny (doro­sły plus dziec­ko) będzie kosz­to­wał 11 zł.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting