Znają przepis na wieczną miłość

Pięć par z Kędzie­rzy­na-Koź­la obcho­dzi­ło zło­te gody, a jed­na dia­men­to­we.

Zło­te gody to uro­czy­stość zwią­za­na z 50. rocz­ni­cą ślu­bu, a dia­men­to­we — 60. We wto­rek takie zacne jubi­le­usze obcho­dzi­ło w sumie sześć par. Wszy­scy jubi­la­ci spo­tka­li się w Urzę­dzie Sta­nu Cywil­ne­go, aby ode­brać gra­tu­la­cje z rąk pre­zy­dent Sabi­ny Nowo­siel­skiej.

Uro­czy­stość była oka­zją do wspo­mnień. Jed­na z par opo­wie­dzia­ła, że pozna­ła się w auto­ka­rze, inne na potań­ców­ce, skle­pie czy na zawo­dach spor­to­wych. W jed­nym z przy­pad­ków kawa­ler wysłał kart­kę pocz­to­wą do nie­zna­jo­mej. Potem wspól­nie prze­ży­li ponad pół wie­ku.

Meda­le Pre­zy­den­ta RP za wytrwa­łość i dłu­go­let­nie poży­cie mał­żeń­skie otrzy­ma­li: Kazi­mie­ra i Cze­sław Abra­mo­wicz, Kry­sty­na i Marek Bobiń­scy, Ewa i Jan Byt­nar, Kry­sty­na i Cze­sław Jaku­bow­scy, Bar­ba­ra i Joachim Migocz, Urszu­la i Ryszard Waku­le­wicz, Ade­la i Anto­ni Zaczyń­scy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting