Zmiana organizacji ruchu w kędzierzyńskim śródmieściu

Od wtor­ku zamknię­te będą frag­men­ty al. Jana Paw­ła II i ul. Woj­ska Pol­skie­go.

Kie­row­cy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu nie mają łatwe­go życia. Trwa­ją­ce od kil­ku lat prze­bu­do­wy al. Jana Paw­ła II kom­pli­ku­ją prze­miesz­cza­nie się pomię­dzy osie­dla­mi. Użyt­kow­ni­cy dróg już od wtor­ku muszą się spo­dzie­wać kolej­nych utrud­nień.

W przy­szłym tygo­dniu – 26 czerw­ca – zosta­nie wpro­wa­dzo­na nowa orga­ni­za­cja ruchu w Śród­mie­ściu. Ma to zwią­zek z roz­po­czy­na­ją­cą się prze­bu­do­wą ul. Woj­ska Pol­skie­go przez powiat i frag­men­tu al. Jana Paw­ła II na odcin­ku od skrzy­żo­wa­nia z ul. Woj­ska Pol­skie­go do skrzy­żo­wa­nia z ale­ją Lisa przez mia­sto.

Utrud­nie­nia dla kie­row­ców i pie­szych potrwa­ją oko­ło czte­rech mie­się­cy. Na czas prze­bu­do­wy zmie­nią się też tra­sy auto­bu­sów MZK prze­jeż­dża­ją­cych przez Śród­mie­ście. Wyko­naw­cą obu inwe­sty­cji jest fir­ma Tech­ni­cal Solu­tions sp. z o.o. Koszt prze­bu­do­wy al. Jana Paw­ła II to pra­wie 5,8 mln zł.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting