Zmiana organizacji ruchu w Blachowni

Od dziś obo­wią­zy­wać będzie tam cza­so­we ogra­ni­cze­nie kur­so­wa­nia auto­bu­sów.

Uli­ca Przy­jaź­ni jest zamknię­ta dla samo­cho­dów oso­bo­wych, ale bez prze­szkód mogą nią jeź­dzić auto­bu­sy miej­skiej komu­ni­ka­cji, Teraz się to zmie­ni. Od 18 mar­ca w godzi­nach od 8:00 do 13:30 będzie zamy­ka­ny dla ruchu odci­nek ul. Przy­jaź­ni od skrzy­żo­wa­nia z uli­cą Nowo­wiej­ską do skrzy­żo­wa­nia z uli­cą Julia­na Tuwi­ma. W tym cza­sie nie prze­ja­dą żad­ne pojaz­dy, tak­że komu­ni­ka­cji miej­skiej.

Utrud­nie­nia na dro­dze kra­jo­wej nr 40 w tym miej­scu potrwa­ją przez oko­ło trzy tygo­dnie. Cał­ko­wi­te zamknię­cie frag­men­tu ul. Przy­jaź­ni jest koniecz­ne z uwa­gi na zakres prac i koniecz­ność zacho­wa­nia odpo­wied­nich warun­ków bez­pie­czeń­stwa w trak­cie wyko­ny­wa­nia robót budow­la­nych. Miej­skie Wodo­cią­gi i Kana­li­za­cja w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu sp. z o.o prze­pra­sza­ją za utrud­nie­nia i pro­szą o wyro­zu­mia­łość i cier­pli­wość.

Inwe­sty­cja ma też prze­ło­że­nie na roz­kład jaz­dy MZK. Na czas zamknię­cia dro­gi miej­skie auto­bu­sy będą koń­czy­ły swój bieg na osie­dlu Pia­stów III. Dojazd do osie­dla Bla­chow­nia w godzi­nach od 8:00 do 13:30 będzie moż­li­wy od stro­ny Sła­wię­cic auto­bu­sem linii nr 5, któ­ry w tym cza­sie będzie kur­so­wał od Sła­wię­cic „Bar Dan­ka” do uli­cy Julia­na Tuwi­ma zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym roz­kła­dem. Do Sła­wię­cic bez zmian będzie kur­so­wał auto­bus linii nr 9. ELS

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting