Zlot food trucków. Policja wyciąga konsekwencje prawne | 7DNI Zlot food trucków. Policja wyciąga konsekwencje prawne - 7DNI

Zlot food trucków. Policja wyciąga konsekwencje prawne

Pod­czas week­en­do­wej impre­zy poli­cjan­ci inter­we­nio­wa­li pod halą Śród­mie­ście wspól­nie z pra­cow­ni­ka­mi sane­pi­du.

Zlot food truc­ków pod nazwą “Żar­cio­wo­zy” roz­po­czął się w pią­tek i zakoń­czył w nie­dzie­lę. W cią­gu trzech dni odwie­dzi­ło go — wg róż­nych sza­cun­ków — od kil­ku do nawet kil­ku­na­stu tysię­cy miesz­kań­ców. Kędzie­rzyń­ska poli­cja poin­for­mo­wa­ła, że była na miej­scu. Na swo­im pro­fi­lu face­bo­oko­wym Komen­da Powia­to­wa Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu opu­bli­ko­wa­ła zdję­cia funk­cjo­na­riu­szy patro­lu­ją­cych teren zlo­tu.

Por­tal tygodnik7dni.pl chciał się dowie­dzieć, ile man­da­tów wysta­wi­ła poli­cja. Oto, co usły­sze­li­śmy od rzecz­ni­ka komen­dy powia­to­wej:

- Poli­cjan­ci nad­zo­ro­wa­li to miej­sce, mię­dzy inny­mi wspól­nie z pra­cow­ni­ka­mi sane­pi­du — mówi­ła por­ta­lo­wi tygodnik7dni.pl komi­sarz Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Poli­cja tłu­ma­czy­ła, że przez week­end pod halą Śród­mie­ście prze­pro­wa­dza­ne były kon­tro­le, a tak­że spraw­dza­no, czy były tam prze­strze­ga­ne obostrze­nia sani­tar­ne.

- Zde­cy­do­wa­na więk­szość osób była odpo­wie­dzial­na i się do nich sto­so­wa­ła, tj. mia­ła masecz­ki i utrzy­my­wa­ła dystans. Wobec osób, któ­re nie sto­so­wa­ły się do obostrzeń sani­tar­nych, były wycią­ga­ne kon­se­kwen­cje praw­ne.

Poli­cja nie spre­cy­zo­wa­ła jed­nak, ile man­da­tów wysta­wio­no, a tak­że ile skie­ro­wa­no spraw do sądu. Sami orga­ni­za­to­rzy prze­ko­ny­wa­li, że orga­ni­za­cja zlo­tu w cza­sie pan­de­mii nie jest zła­ma­niem pra­wa, ponie­waż sprze­daż pro­wa­dzo­na jest “na wynos” i nie łamie żad­nych obostrzeń pan­de­micz­nych.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting