Złoci siatkarze Zaksy z pucharem w urzędzie miasta

Zawod­ni­cy spo­tka­li się z Sabi­ną Nowo­siel­ską, pra­cow­ni­ka­mi magi­stra­tu oraz rad­ny­mi.

Dru­ży­na, sztab tre­ner­ski i pre­zes klu­bu przy­je­cha­li do pre­zy­dent Sabi­ny Nowo­siel­skiej w połu­dnie. Z pra­cow­ni­ka­mi urzę­du oraz przed­sta­wi­cie­la­mi rady mia­sta spo­tka­li się w sali obrad koziel­skie­go magi­stra­tu. Opo­wia­da­li nie tyl­ko o ostat­nim zwy­cię­skim meczu z Oni­co War­sza­wa, któ­ry dał im tytuł mistrza Pol­ski, ale całym trud­nym sezo­nie.

- Jeste­ście naszą dumą. Pro­mu­je­cie nasze mia­sto naj­le­piej jak się da — mówi­ła do zebra­nych Sabi­na Nowo­siel­ska. Zawod­ni­cy przy­zna­li, że ich pobyt w klu­bie z Kędzie­rzy­na-Koź­la był jed­ną z naj­więk­szych przy­gód w ich spor­to­wych karie­rach. Była też oka­zja do zro­bie­nia pamiąt­ko­we­go zdję­cia.

O godzi­nie 14.00 przed­sta­wi­cie­le klu­bu spo­tka­li się rów­nież z zarzą­dem Gru­py Azo­ty ZAK S.A. Oma­wia­no mię­dzy inny­mi kwe­stie doty­czą­ce przy­szło­ści klu­bu. Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. to głów­ny spon­sor bez któ­re­go nie było­by tak wie­lu suk­ce­sów naszej dru­ży­ny.

Po zło­tym sezo­nie 2018/2019 skła­du ZAKSY Kędzie­rzyn-Koź­le nie omi­ną zmia­ny, po roku gry w bar­wach kędzie­rzyń­skie­go klu­bu żegna­ją się z nami Tomasz Kalemb­ka, Bran­don Kop­pers i Mate­usz Sacha­re­wicz, z ZAKSY odcho­dzi rów­nież James Shaw, któ­ry dołą­czył do nasze­go klu­bu począt­kiem roku, nie­ste­ty z powo­du kon­tu­zji nie mógł na siat­kar­skich par­kie­tach dokoń­czyć tego sezo­nu – Jame­so­wi życzy­my szyb­kie­go powro­tu do zdro­wia.

Trze­ci sezon i dru­gie mistrzo­stwo Pol­ski w bar­wach ZAKSY koń­czy przy­go­dę Mate­usza Bień­ka z naszym klu­bem. Mistrz świa­ta i jeden z klu­czo­wych zawod­ni­ków nasze­go zespo­łu posta­no­wił spró­bo­wać swo­ich sił za gra­ni­cą. Po dwóch uda­nych sezo­nach, zwień­czo­nych srebr­nym i zło­tym meda­lem Plu­sLi­gi, tego­rocz­nym Pucha­rem Pol­ski przy­go­dę z ZAKSĄ koń­czy rów­nież wybra­ny MVP ostat­nie­go meczu fina­ło­we­go – Rafał Szy­mu­ra.

Zmia­ny doty­ka­ją rów­nież sztab szko­le­nio­wy, z ZAKSĄ żegna się Iwo Wagner. Nasz sta­ty­styk do Kędzie­rzy­na-Koź­la tra­fił latem 2016 roku, będąc czę­ścią mistrzow­skich szta­bów naj­pierw Fer­di­nan­do de Gior­gie­go następ­nie Andrei Gar­di­nie­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting