Zielone autobusy od 1 września znów będą wozić naszą młodzież do szkół

Zie­lo­ne auto­bu­sy GTV BUS od 1 wrze­śnia będą ponow­nie wozić pasa­że­rów i co waż­ne uczniów z gmin powia­tu do szkół ponad­pod­sta­wo­wych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Z waka­cyj­ne­go wra­ca nor­mal­ny roz­kład jaz­dy. Wła­śnie pod­pi­sa­no nową trzy­let­nią umo­wę w tej spra­wie, któ­ra umoż­li­wia mody­fi­ka­cje, by jak naj­le­piej dopa­so­wy­wać roz­kład jaz­dy do potrzeb miesz­kań­ców. Prze­woź­nik zapew­nia cią­gły roz­wój i jak naj­lep­szą jakość usług.

- Chciał­bym podzię­ko­wać fir­mie za dotych­cza­so­wą współ­pra­cę, ela­stycz­ność w cza­sie pan­de­mii i to, że nasze roz­mo­wy prze­bie­ga­ły w spo­sób jak naj­bar­dziej part­ner­ski. Tak samo w przy­pad­ku wój­tów poszcze­gól­nych gmin. Dzię­ku­ję też woje­wo­dzie opol­skie­mu, bo bez dofi­nan­so­wań rzą­do­wych nie byli­by­śmy w sta­nie świad­czyć usług w takim zakre­sie. Dzię­ku­ję pra­cow­ni­kom sta­ro­stwa, któ­rzy pode­szli facho­wo do tema­tu, a przy­po­mnę jeste­śmy powia­tem roz­le­głym i uło­że­nie siat­ki połą­czeń było na naszym tere­nie spo­rym wyzwa­niem — mówił sta­ro­sta powia­tu Paweł Maseł­ko.

- Dodaj­my, że umo­wa umoż­li­wia cią­głe mody­fi­ka­cje, by jak naj­le­piej dopa­so­wy­wać roz­kład jaz­dy do potrzeb miesz­kań­ców. Musi­my być przy­go­to­wa­ni na to, że połą­cze­nia będą ule­ga­ły zmia­nom – pod­kre­ślił wice­sta­ro­sta Józef Gisman.

- Prze­ję­li­śmy dwo­rzec auto­bu­so­wy w Koź­lu po to byśmy sta­li się fir­mą lokal­nie roz­po­zna­wal­ną, ponie­waż chce­my na tym tere­nie pozo­stać i co oczy­wi­ste wią­że­my z nim pla­ny. Cie­szę się, że może­my współ­pra­co­wać, ponie­waż mamy już tu wyro­bio­ne dobre wzor­ce, zna­my teren i chce­my się na nim roz­wi­jać świad­cząc jak naj­lep­sze usłu­gi dla pasa­że­rów – zazna­czył Janusz Brze­ziń­ski, pre­zes GTV BUS.

– Dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu woje­wo­dy nasz trans­port lokal­ny, a teraz tak­że powia­to­wy będzie mógł racjo­nal­nie funk­cjo­no­wać. To w prze­li­cze­niu tak napraw­dę kil­ka­set osób z każ­dej gmi­ny, któ­re muszą doje­chać do szkół w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu – mówił wójt Reń­skiej Wsi Tomasz Kan­dzio­ra.

Umo­wa zosta­ła pod­pi­sa­na do 2024 roku, co ozna­cza sta­bil­ność w kur­so­wa­niu auto­bu­sów przez naj­bliż­sze lata. Cen­nik pozo­sta­je bez zmian. Fir­ma GTV BUS przez dwa lata posta­wi­ła na cią­gły roz­wój, to nie tyl­ko nowe, widocz­ne już na naszych dro­gach auto­bu­sy, ale rów­nież licz­ne udo­god­nie­nia dla pasa­że­rów. Prze­woź­nik jako pierw­szy wpro­wa­dził u nas busy na tele­fon, wciąż udo­sko­na­lał we współ­pra­cy ze sta­ro­stwem siat­kę połą­czeń. Fir­ma prze­ję­ła też dwo­rzec auto­bu­so­wy w Koź­lu i roz­bu­do­wu­je swo­ją bazę.

 

AL/Starostwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting