Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu do zamknięcia

Pro­jekt uchwa­ły w tej spra­wie tra­fi na naj­bliż­szą sesję rady sej­mi­ku.

Wła­dze woje­wódz­twa prze­ko­nu­ją, że nie opła­ca się dłu­żej utrzy­my­wać Zespo­łu Szkół Medycz­nych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, któ­re powsta­ło w latach 90. na bazie daw­ne­go liceum medycz­ne­go. Zda­niem zarzą­du regio­nu nosi to “zna­mio­na nie­go­spo­dar­no­ści”.

Por­tal Tygo­dnik 7 Dni dotarł do pro­jek­tu uchwa­ły w tej spra­wie. “Od kil­ku lat zauwa­żal­ny jest spa­dek zain­te­re­so­wa­nia kształ­ce­niem w Zespo­le Szkół Medycz­nych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Jed­no­cze­śnie, pomi­mo zmniej­sza­nia się licz­by słu­cha­czy, rosną nakła­dy Samo­rzą­du Woje­wódz­twa Opol­skie­go na potrze­by funk­cjo­no­wa­nia szko­ły” — prze­ko­nu­je zarząd woje­wódz­twa. I przed­sta­wia kon­kret­ne wyli­cze­nia.

Jesz­cze trzy lata temu uczy­ło się tam 62 słu­cha­czy. Dziś to już tyl­ko 29 osób, a ma być jesz­cze gorzej. “W bie­żą­cym roku szkol­nym do Zespo­łu Szkół Medycz­nych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, pomi­mo pro­wa­dze­nia róż­no­rod­nych dzia­łań pro­mo­cyj­nych, nie uda­ło się prze­pro­wa­dzić sku­tecz­ne­go nabo­ru ani jesie­nią 2019 r., ani w seme­strze zimo­wym 2020 r. , kie­dy to zgło­si­ło się zale­d­wie 5 kan­dy­da­tów” — czy­ta­my dalej w uza­sad­nie­niu uchwa­ły.

Z takim sta­no­wi­skiem nie zga­dza się oświa­to­wa “Soli­dar­ność”, któ­ra pod­kre­śla, że wobec sys­te­mo­we­go nie­do­bo­ru pra­cow­ni­ków medycz­nych nie wol­no zamy­kać tego typu szkół.

Wie­le wska­zu­je jed­nak na to, że upór samo­rzą­du woje­wódz­kie­go aby przy­jąć uchwa­łę będzie spo­ry. “W przy­pad­ku pod­ję­cia uchwa­ły o likwi­da­cji ZSM w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu oso­by zain­te­re­so­wa­ne kształ­ce­niem w zawo­dach medycz­nych będą mia­ły moż­li­wość pod­ję­cia nauki w innych szko­łach medycz­nych, dla któ­rych orga­nem pro­wa­dzą­cym jest Woje­wódz­two Opol­skie w Bra­ni­cach, Brze­gu i Prud­ni­ku” — piszą w uchwa­le przed­sta­wi­cie­le zarzą­du regio­nu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting