Zdrowa żywność od Miłosza

Miłosz Klim­czak spro­wa­dza do Kędzie­rzy­na-Koź­la sery, wędli­ny, mio­dy i soki wszyst­kie pro­duk­ty są natu­ral­ne, zdro­we i smacz­ne.

Nie tyl­ko cie­szy pod­nie­bie­nia miesz­kań­ców powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go, ale też poma­ga sobie w zbie­ra­niu środ­ków na lecze­nie. Miło­sza Klim­cza­ka miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la zna­ją bar­dzo dobrze. 40-let­ni męż­czy­zna przez więk­szość życia zma­ga się z groź­ną cho­ro­bą – zani­kiem mię­śni. Pomi­mo, iż poru­sza się na wóz­ku, nie tra­ci pogo­dy ducha i kre­atyw­no­ści. Sam szu­ka pie­nię­dzy na pokry­cie kosz­tów reha­bi­li­ta­cji, lecze­nia czy nowe­go wóz­ka. Nie­daw­no zaczął spro­wa­dzać na Opolsz­czy­znę zdro­wą żyw­ność.

- Sam pomysł na to, by zająć się sprze­da­żą dobrych, zdro­wych i natu­ral­nych pro­duk­tów uro­dził się przy­pad­kiem — opo­wia­da Miłosz Klim­czak. — Tra­fi­łem na pro­du­cen­ta, któ­ry pro­wa­dzi swo­ją dzia­łal­ność i robi prze­pysz­ne sery. Posta­no­wi­łem zło­żyć zamó­wie­nie i po dwóch dniach przy­je­cha­ły sery i tak posma­ko­wa­ły mi i moim domow­ni­kom, że do dziś dnia zama­wia­my.

We wrze­śniu 2021 roku napi­sał do pro­du­cen­ta, że szu­ka zaję­cia i mógł­by ofe­ro­wać ich pro­duk­ty. W listo­pa­dzie 2021 otrzy­mał odpo­wiedź od wła­ści­cie­la, że chcą nawią­zać współ­pra­cę.

- I tak to wszyst­ko się zaczę­ło. Zyska­łem nie tyl­ko zaję­cie, ale pozna­łem cudow­ne­go czło­wie­ka i przy­ja­cie­la jakim jest wła­ści­ciel serow­ni — opo­wia­da. — Wszyst­ko zaczę­ło się nie­win­nie od serów, a obec­nie w moje ofer­cie znaj­dzie­cie wędli­ny, mio­dy i soki. Sery i wędli­ny pocho­dzą pro­sto z War­mii i Mazur płuc Pol­ski, a mio­dy i soki są nasze, opol­skie. Po pro­duk­ty moż­na się­gnąć na stro­nie https://www.facebook.com/Serowy-Baron-sery-soki-miody-i-w%C4%99dliny-100363959193006/ Zamó­wie­nia reali­zo­wa­ne są raz w mie­sią­cu. Moż­li­wy jest odbiór oso­bi­sty bądź wysył­ka.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting