Zbudowano nowy most nad kanałem w Blachowni

Prze­pra­wa zapew­ni spraw­niej­szy prze­jazd pocią­gów. Nowa kon­struk­cja waży ponad 300 ton i mon­to­wa­no ją kil­ka dni.

Inwe­sty­cja nad Kana­łem Kędzie­rzyń­skim zosta­ła zre­ali­zo­wa­na w ramach prze­bu­do­wy linii kole­jo­wej Toszek Pół­noc – Rudzi­niec Gli­wic­ki – Sta­re Koź­le. Jed­nym z jej ele­men­tów była budo­wa nowe­go mostu nad Kana­łem Kędzie­rzyń­skim w Bla­chow­ni.

Sta­ra prze­pra­wa o kon­struk­cji meta­lo­wej zosta­ła roze­bra­na. Cała ope­ra­cja była bar­dzo skom­pli­ko­wa­na. Na przy­go­to­wa­nym obok prze­pra­wy tere­nie zmon­to­wa­no przy­wie­zio­ne w czę­ściach nowe przę­sło. Usta­wio­no tym­cza­so­we pod­po­ry, do pod­trzy­ma­nia nowej kon­struk­cji pod­czas nasu­wa­nia w miej­sce sta­rej. Nowe przę­sło, cen­ty­metr po cen­ty­me­trze, prze­su­wa­no z miej­sca mon­ta­żu w stro­nę dru­gie­go brze­gu. Pra­ce trwa­ły tydzień i kon­struk­cja zosta­ła usta­wio­na na łoży­skach. Na nowym moście zosta­nie uło­żo­ny tor i wywie­szo­na sieć trak­cyj­na. Po tak przy­go­to­wa­nej tra­sie, pocią­gi poja­dą szyb­ciej i spraw­nej w stro­nę Kędzie­rzy­na Koź­la i Węglów­ki, ich pręd­kość zwięk­szy się do 80 km/h.

Obec­nie trans­port towa­rów zapew­nio­ny jest linią łączą­cą Kato­wi­ce z Kędzie­rzy­nem-Koź­lem (nr 137), rów­no­le­głą do prze­bu­do­wy­wa­nej, jed­no­to­ro­wej linii nr 199. Po zakoń­cze­niu prac, skła­dy towa­ro­we wró­cą na swo­ją tra­sę.

Lep­szy trans­port towa­rów umoż­li­wi nie tyl­ko prze­bu­do­wa mostu na Kana­le Gli­wic­kim, ale tak­że 51 obiek­tów inży­nie­ryj­nych, 27-metro­we­go wia­duk­tu kole­jo­we­go nad dwu­to­ro­wą linią w Pisa­rzo­wi­cach koło Tosz­ka.

Na odcin­ku Toszek Pół­noc — Rudzi­niec Gli­wic­ki — Sła­wię­ci­ce — Sta­re Koź­le wymie­nio­no już więk­szość torów i roz­jaz­dów. Prze­bu­do­wa­no nastaw­nie m.in. w Tosz­ku i Rudziń­cu Gli­wic­kim. Moder­ni­za­cja urzą­dzeń ste­ro­wa­nia ruchem kole­jo­wym i wymia­na urzą­dzeń mecha­nicz­nych na elek­trycz­ne zwięk­szą poziom bez­pie­czeń­stwa ruchu kole­jo­we­go. Będzie też bez­piecz­niej na torach i dro­gach dzię­ki pra­com na 10 prze­jaz­dach kole­jo­wo-dro­go­wych.

W trak­cie prac, ruch pocią­gów jest utrzy­ma­ny i odby­wa się jed­nym torem. Pra­ce sie­cio­we pro­wa­dzo­ne są na sta­cji w Sła­wię­ci­cach oraz na odcin­ku Nowa Wieś — Sta­re Koź­le. Do koń­ca roku zosta­nie zamon­to­wa­nych ok. 35 km tzw. cięż­kiej sie­ci trak­cyj­nej. Zapew­ni to dobre warun­ki prze­jaz­du pocią­gom towa­ro­wym.

FOT. PKP PLK/ SZYMON GROCHOWSKI

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting