Zbliża się kolejne święto kina offowego

30 wrze­śnia pra­ce zakoń­czy­ła komi­sja kwa­li­fi­ka­cyj­na XXV Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Fil­mów Nie­za­leż­nych „Publi­cy­sty­ka 2018”.

Do oce­ny jury zakwa­li­fi­ko­wa­li 56 tytu­łów zre­ali­zo­wa­nych przez twór­ców nie­za­leż­nych z Pol­ski i 31 kra­jów ze wszyst­kich kon­ty­nen­tów. Wśród nade­sła­nych fil­mów było 81 fil­mów fabu­lar­nych, 56 doku­men­tów, 23 ani­ma­cje oraz 36 fil­mów eks­pe­ry­men­tal­nych.

W tym roku po raz pierw­szy swo­je fil­my przy­sła­li reali­za­to­rzy z Ban­gla­de­szu, Bia­ło­ru­si, Ira­nu, Liba­nu, Por­tu­ga­lii, Sal­wa­do­ru, Syrii i Szwaj­ca­rii. Po kil­ku­let­niej prze­rwie zgło­sze­nia prze­sła­li też fil­mow­cy z Czech i Węgier. Nie zabra­kło rów­nież fil­mów zre­ali­zo­wa­nych przez twór­ców z Chin, Indii i USA. Tra­dy­cyj­nie naj­więk­szą ilość, aż 71 fil­mów, przy­sła­li fil­mow­cy z Hisz­pa­nii. Bar­dzo dobrze zapre­zen­to­wa­li się tak­że pol­scy reali­za­to­rzy, któ­rzy nade­sła­li 61 pro­duk­cji. W tym zesta­wie było 26 tytu­łów zre­ali­zo­wa­nych przez stu­den­tów z pol­skich uczel­ni arty­stycz­nych i fil­mo­wych oraz 35 fil­mów ama­tor­skich. Ponad­to głów­ny­mi reali­za­tor­ka­mi 15 fil­mów były panie.

W nade­sła­nych na festi­wal fil­mach auto­rzy poru­sza­li wie­le waż­nych zagad­nień nur­tu­ją­cych obec­nie spo­łe­czeń­stwa róż­nych kra­jów. Były fil­my poka­zu­ją­ce pro­ble­ma­ty­kę migra­cyj­ną i losy uchodź­ców, spra­wy ochro­ny śro­do­wi­ska, ludzi w pode­szłym wie­ku, woj­ny w kra­jach afry­kań­skich, klę­ski żywio­ło­we oraz pro­ble­my mniej­szo­ści sek­su­al­nych.

Pod­czas festi­wa­lu, któ­ry odbę­dzie się w dniach 19 – 20 paź­dzier­ni­ka, mię­dzy­na­ro­do­we jury doko­na oce­ny zakwa­li­fi­ko­wa­nych fil­mów i przy­zna ich auto­rom nagro­dy. Dodat­ko­wo swo­ją nagro­dę wrę­czą też dzien­ni­ka­rze z lokal­nych mediów.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting